Thứ bảy, 17 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Để hiện thực hóa mục tiêu xử lý nợ xấu

Hinh anh xu ly no xau VAMCMc dù đt được nhng kết qu tích cc nhưng quá trình trin khai x lý n xu theo Ngh quyết 42/2017/QH14 vn còn nhng vướng mc cn tháo g, do đó cn s phi hp đng b nhiu gii pháp, s chung tay ca các B, ngành liên quan và chính quyn đa phương… đ đt các mc tiêu đ ra.

Ngh quyết 42/2017/QH14 ca Quc hi có hiu lc, kết qu thu hi n năm 2017 và 2018 ca Công ty Qun lý tài sn ca các t chc tín dng Vit Nam (VAMC) khá cao, bng gn 50% tng giá tr thu hi n lũy kế t năm 2013 đến nay.

Theo báo cáo ca Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ước tính đến cui tháng 12/2018, toàn h thng các t chc tín dng (TCTD) đã x lý được 149,22 nghìn t đng n xu, t l n xu ni bng ca h thng TCTD là 1,89%, gim so vi mc 2,46% cui năm 2016 và mc 1,99% cui năm 2017.

VAMC cũng đã ch đng phi hp vi TCTD bước đu trin khai có hiu qu các bin pháp quy đnh ti Ngh quyết 42 như tích cc thc hin quyn thu gi tài sn bo đm (TSBĐ) ca khon n xu, mua bán n theo giá tr th trường... Hin ti, VAMC vn còn khong 106 nghìn t đng n xu mua t TCTD cn phi x lý.

Trong năm 2019, VAMC đt mc tiêu x lý n xu vi dư n gc khong 50 nghìn t đng, phn đu đến năm 2020 x lý căn bn khong 90% s n xu đã mua v. Vi tc đ x lý n xu như hin nay, VAMC có th v đích trước hn.

Mc dù đt được nhng kết qu trong công tác mua bán, x lý n xu, đc bit sau khi có Ngh quyết 42, nhưng trong quá trình trin khai x lý n xu vn còn mt s vướng mc như: Các vn đ liên quan đến quyn nhn thế chp quyn s dng đt, tài sn gn lin vi đt ca bên mua khon n xu; v điu kin chuyn nhượng quyn s dng đt trong thc hin d án đu tư xây dng kinh doanh nhà ; v th tc đăng ký quyn s dng đt, quyn s hu tài sn gn lin vi đt cho cá nhân mua n, v ưu tiên thanh toán cho nghĩa v n được bo đm cho VAMC; v áp dng th tc rút gn trong gii quyết tranh chp v nghĩa v giao TSBĐ và x lý TSBĐ; v vic hoàn tr TSBĐ là vt chng trong v án hình s; vướng mc liên quan đến th trường h tr x lý n xu…

V cơ bn, nhng khó khăn, vướng mc v chính sách ni cm tn ti trong quá trình áp dng thc hin Ngh quyết s 42 đã được Chính ph quan tâm, xem xét ch đo sâu sát và kp thi. Các B, ngành có liên quan đã tham gia đ trin khai tích cc, có hiu qu các gii pháp nêu ti Ngh quyết s 42. Tuy nhiên, nhng vướng mc này trên thc tế vn chưa được tháo g hoàn toàn hoc cách áp dng còn chưa đng b, thiếu thng nht.

Đ quá trình x lý n xu và thc hin Ngh quyết 42 mang li hiu qu cao hơn, đt các yêu cu đ ra, cn trin khai nhiu gii pháp dưới đây:

Nhóm gii pháp v mua, bán và x lý n xu

Đy mnh vic tìm kiếm, khai thác danh sách các khon n đã mua bng trái phiếu đc bit (TPĐB), các khon n đang hch toán ni, ngoi bng ti TCTD, trin khai làm vic vi các TCTD và đi tác, la chn các khon n có tính kh thi trong vic x lý sau khi mua đ có cơ s đ xut VAMC thc hin mua khon n theo giá tr th trường;

Xây dng h thng thông tin v các khon n xu, TSBĐ đ gii thiu ti các nhà đu tư quan tâm, to tin đ xây dng môi trường trao đi thông tin công khai, minh bch nhm nâng cao hiu qu x lý n; Thc hin s hóa toàn b s khon n đã mua bng TPĐB; Kết ni vi Trung tâm Thông Tin Tín Dng ca NHNN (CIC) nhm xây dng và khai thác cơ s d liu n xu, b sung hàng hóa cho th trường mua bán n xu;

T chc tiếp xúc và to điu kin thun li cho các nhà đu tư trong nước và nước ngoài tiếp cn danh mc, h sơ pháp lý các khon n xu, TSBĐ đ gii thiu và chào bán các khon n/TSBĐ phù hp vi nhu cu ca tng nhà đu tư nhm đy mnh công tác x lý và thu hi n; Ch đng làm vic vi mt s đi tác tim năng có nhu cu nhn chuyn nhượng khon n, chuyn nhượng bt đng sn, dây truyn sn xut và các TSBĐ ca mt s khon n xu;

Tiếp tc trin khai bán đu giá/chào giá cnh tranh/bán tha thun các khon n và TSBĐ đ thu hi n;

Theo dõi đôn đc các TCTD thu n, x lý TSBĐ mà VAMC đã y quyn; Tiếp tc h tr các TCTD và bám sát quá trình khi kin/thi hành án đi vi các khon n đã y quyn cho TCTD thc hin đ x lý các vướng mc nhm đy nhanh tiến đ thu hi n; Phi hp vi Tng cc Thi hành án dân s x lý các trường hp thi hành án kéo dài;

Tích cc đôn đc, làm vic vi khách hàng đ yêu cu, đôn đc khách hàng tr n; Phi hp vi các TCTD thng nht áp dng các bin pháp tháo g nhng khó khăn, vướng mc trong vic x lý các khon n xu và ca các khon n xu;

Trin khai các hot đng liên quan đến phát trin hp tác gia VAMC và các Công ty qun lý n và khai thác tài sn ngân hàng thương mi (AMC) đ hình thành Câu lc b AMC ti Vit Nam nhm to lp din đàn trao đi kinh nghim; chia s thông tin, kết ni nhà đu tư.

Cn tp trung phát trin th trường mua bán n thc s

Thc tế, mt th trường mua-bán n đúng nghĩa là điu cn thiết thúc đy công tác mua bán x lý n xu. Điu 5 ti Ngh quyết 42 quy đnh TCTD được bán các khon n xu và TSBĐ liên quan mt cách công khai, minh bch, theo quy đnh ca pháp lut và giá bán phù hp vi giá th trường, cao hơn hoc thp hơn dư n gc ca khon n. Tuy nhiên, vic bán n vn tương đi hn chế do các TCTD vn ch yếu ch bán n cho VAMC và Công ty TNHH Mua bán n Vit Nam (DATC), trong khi đó mt th trường mua-bán n đúng nghĩa (gm c mua-bán n bình thường) và hot đng hiu qu chưa được hình thành.

Ti Quyết đnh 1058, B Tài chính được giao nhim v nghiên cu, hoàn thin khuôn kh pháp lý v hot đng mua, bán n ca các doanh nghip, v hình thành, phát trin và qun lý th trường mua, bán n. Vi vai trò phi hp, NHNN đã tích cc phi hp vi B Tài chính đ trin khai nhim v nêu trên. Bên cnh đó, hin NHNN đang tiếp tc (i) rà soát, sa đi, b sung hoàn thin khuôn kh pháp lý to điu kin thun li cho VAMC tham gia x lý n xu hiu qu, trit đ trong các giai đon tiếp theo; (ii) to điu kin thun li và ch đo các TCTD trin khai công tác mua bán n đ x lý dt đim các khon n xu.

Nhóm gii pháp v t chc, con người và tài chính ca VAMC

Tiếp tc kin toàn t chc, hoàn thin b máy hot đng theo Đ án cơ cu li và nâng cao năng lc ca VAMC đã được NHNN phê duyt nhm thc hin có hiu qu công tác mua, bán và x lý n xu;

Chú trng công tác đào to, phát trin ngun nhân lc, nâng cao năng lc, trình đ ca cán b nhân viên trong nghip v mua n theo giá tr th trường, x lý n, trin khai các nghip v mi như bo lãnh, h tr tài chính cho khách hàng vay ...; T chc đào to, mi các chuyên gia có kinh nghim trong các lĩnh vc VAMC d kiến trin khai đ chia s kinh nghim, k năng, các quy đnh pháp lut cho các cán b nhân viên đ trin khai các quy trình, nghip v mi;

Phi hp vi các T chc quc tế t chc các bui hi tho chia s kinh nghim v công tác x lý n, phát trin các d án h tr k thut, qua đó, ng dng phù hp vào thc tế hot đng ti Vit Nam;

Tiếp tc trình NHNN xem xét b sung đ 5.000 t đng vn điu l theo l trình đã được phê duyt ti Quyết đnh 1058/QĐ-TTg ca Th tướng Chính ph;

Bên cnh đó, VAMC cn thng nht áp dng các bin pháp tháo g khó khăn, vướng mc trong vic x lý các khon n xu và TSBĐ ca các khon n đã bán cho VAMC; Tích cc tìm kiếm các đi tác mua n đi vi các khon n ca TCTD đã bán cho VAMC và được VAMC y quyn bán n, đy mnh hot đng mua bán n xu theo cơ chế th trường.

Nhóm gii pháp kim tra, giám sát

Tăng cường công tác kim tra, giám sát ni b đ phát hin kp thi các sai sót, vi phm nhm hn chế ri ro trong hot đng;

T chc thc hin kim tra đnh kỳ và đt xut ti các TCTD liên quan đến hot đng y quyn; Tăng cường kim tra, giám sát đi vi khách hàng vay và TSBĐ ca các khon n đã mua.

Nhóm gii pháp v hoàn thin khuôn kh pháp lý

Hoàn thin các quy chế ni b ca VAMC phù hp vi các quy đnh ca Ngh quyết Quc hi v x lý n xu và các văn bn pháp lut có liên quan đ trin khai nhanh và có hiu qu hot đng mua n và x lý n ca VAMC;

Hoàn thin các quy chế, quy trình nghip v liên quan đến các nghip v bo lãnh, đu tư góp vn, mua c phn, đu tư, khai thác, sa cha cho thuê TSBĐ, tư vn môi gii… làm cơ s trin khai thc hin;

Thường xuyên cp nht, rà soát, phát hin, kiến ngh NHNN, các B ngành sa đi, b sung, ban hành kp thi các văn bn quy phm pháp lut đi vi hot đng mua, bán và x lý n xu, góp phn to khuôn kh pháp lý phù hp cho hot đng x lý n an toàn, hiu qu.

Đáng chú ý, sau khi Ngh quyết 42 hết hiu lc vào năm 2022, cn phi có “cây gy” đ thay thế h tr quá trình x lý n xu ca h thng ngân hàng. Do vy, đến cui năm 2019, các B ngành liên quan phi tng kết kết qu nhng mt được và chưa được ca Ngh quyết 42, trên cơ s đó xây dng d tho Lut x lý riêng n xu.

Thi gian qua, NHNN đã ch đng trin khai các bin pháp nêu ti Ngh quyết s 42 và đã kp thi có văn bn đ ngh các B, ngành nghiên cu, x lý nhng khó khăn, vướng mc, bt cp theo phân công và thm quyn được giao nhm đm bo trin khai thành công Ngh quyết s 42.

Có th nói, gii quyết nhng vn đ ln trên cn s vào cuc chung ca toàn h thng chính tr cùng chung tay tháo g, chnh sa cho kp thi các quy đnh được đt ra. Bi các thành viên b, ngành liên quan đu là thành viên ca Ban ch đo.

Hà Linh

Xem 296 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.