Thứ ba, 11 Tháng 8 2020
TIN MỚI

Bảo hiểm tiền gửi Kazakhstan xác định quy mô quỹ mục tiêu như thế nào?

Bao hiem tien gui Kazakhstan xac dinh quy mo quy muc tieu 1Hin nay, các t chc Bo him tin gi (BHTG) trên thế gii đang ngày càng có xu hướng thiết lp qu mc tiêu, Kazakhstan là mt trong nhng nước có t l qu mc tiêu cao nht.

Theo kết qu kho sát năm 2015 ca Hip hi BHTG quc tế (IADI), có 69% t chc BHTG trên thế gii hot đng theo cơ chế cp vn trước có qu mc tiêu, và 95% t chc chưa có qu mc tiêu có kế hoch thiết lp qu này. Điu đó cho thy s cn thiết ca vic thiết lp qu mc tiêu đi vi t chc BHTG. Theo kho sát ca IADI, Kazakhstan là mt trong nhng nước có t l qu mc tiêu cao nht.

Theo Nguyên tc s 9, B nguyên tc cơ bn phát trin bo him tin gi ca IADI, mt t chc BHTG phi có sn các qu và tt c các cơ chế cp vn nhm đm bo chi tr kp thi cho người gi tin. Sau khi lp qu BHTG theo nguyên tc cp vn trước, cn phi xác đnh mc tiêu cn đt được ca qu bo him tin gi (hay còn gi là qu mc tiêu) và khung thi gian hp lý đ đt được qu mc tiêu. Vic này là rt quan trng trong vic đm bo tính phù hp ca qu BHTG nhm đm bo ngun lc có sn trong trường hp ngân hàng đ v và trn an người gi tin, duy trì nim tin ca công chúng vào h thng tài chính, ngân hàng.

95% t chc chưa có qu mc tiêu có kế hoch thiết lp qu này

Theo hướng dn ca IADI, qu mc tiêu cn đ đ tham gia vào quá trình x lý và chi tr nhiu ngân hàng nh đ v hoc mt s ngân hàng trung bình, tùy vào quy mô và cu trúc ca h thng ngân hàng.

Năm 2015, IADI đã tiến hành Kho sát t l qu mc tiêu đ thu thp d liu, thông tin v các chính sách, thc tin hin hành trong vic thiết lp và qun lý qu mc tiêu. Kết qu ca cuc kho sát cho thy, trong s 69 t chc tham gia kho sát thì 64 t chc có cơ chế cp vn trước (93%), và 44 t chc trong s các t chc áp dng cơ chế cp vn trước xác đnh có qu mc tiêu (69%). Qu mc tiêu ca các t chc BHTG được quy đnh c th trong lut hoc được thiết lp bi cơ quan qun lý ca t chc BHTG. Trong 20 t chc BHTG chưa có qu mc tiêu, có đến 19 t chc (95%) có kế hoch thiết lp qu này. Như vy, vic xác đnh qu mc tiêu là xu hướng chung ca các t chc BHTG trên thế gii.

Có nhiu phương pháp đ xác đnh qu mc tiêu. Tuy nhiên, theo kho sát ca IADI năm 2015, ch có hai nước (Nht Bn, Bahamas) xác đnh qu mc tiêu là mt s tin c th, các t chc BHTG còn li xác đnh qu mc tiêu thông qua T l qu mc tiêu (Target Fund Ratio - TFR) hay còn gi là t l d tr mc tiêu (Target Reserve Ratio - TRR). Đó là t l phn trăm (%) gia s vn d tr (hay mc vn cn có ca t chc BHTG) trên tng s dư tin gi được bo him trong hn mc hoc tng s dư tin gi được bo him. Đi vi trường hp s dng mu s là tng s dư tin gi được bo him thì Kazakhstan là nước có t l qu mc tiêu cao nht theo kho sát ca IADI năm 2015 (5,7%).

Quy đnh v qu mc tiêu ca t chc BHTG ti Kazakhstan

Ti Kazakhstan, t chc BHTG có tên là Qu BHTG Kazakhstan (KDIF). KDIF được thành lp năm 1999 theo Ngh quyết 393 ca Ngân hàng Quc gia Kazakhstan nhm duy trì s n đnh ca h thng tài chính, cng c nim tin ca công chúng vào h thng ngân hàng ca Kazakhstan thông qua cơ chế chi tr cho người gi tin trong trường hp xy ra đ v ngân hàng.

Ti Kazakhstan, Qu mc tiêu được gi là Qu d phòng đc bit, được thành lp dưới hình thc cp vn trước nhm chi tr tin gi được bo him cho người gi tin ti ngân hàng thành viên ca KDIF. Tuy nhiên, trong trường hp thiếu ht Qu d phòng đc bit đ chi tr đy đ tin bo him trong hn mc cho toàn b người gi tin được bo him ca ngân hàng b thanh lý bt buc, Lut ca Kazakhstan cho phép áp dng các bin pháp cp vn h tr sau đ b sung cho Qu d phòng đc bit, như: Thu thêm phí b sung t các ngân hàng thành viên ca h thng BHTG, vay t Ngân hàng Quc gia mt khon tin cn thiết đ b sung phn thiếu ht.

Qu d phòng đc bit ca KDIF được hình thành t nhng ngun sau: Ngun vn ca KDIF nhưng không vượt quá 70% vn pháp đnh; Phí tham gia bo him do các ngân hàng thành viên h thng BHTG Kazakhstan đóng góp; Tin pht do các ngân hàng thành viên không hoàn thành hoc hoàn thành chưa đy đ nghĩa v theo Hp đng tham gia bo him; Tin thu được t tài sn thanh lý ca ngân hàng thành viên b thanh lý bt buc đ chi tr cho người gi tin; Thu nhp t đu tư có gn vi vic phân b tài sn d phòng đc bit; Thu nhp t đu tư gn vi vic phân b tài sn là bt đng sn ca KDIF tr đi chi phí và các khon đóng góp theo Điu l ca KDIF.

Theo Lut ca Cng hòa Kazakhstan “V bo him bt buc đi vi tin gi ti các ngân hàng cp hai ca nước Cng hòa Kazakhstan”, t l mc tiêu ca Qu d phòng đc bit được xác đnh không thp hơn 5% tng s dư tin gi cá nhân ti các ngân hàng thành viên ca h thng BHTG.

Phương pháp xác đnh t l mc tiêu cho Qu d phòng đc bit ca KDIF

T l mc tiêu ca Qu d phòng đc bit được xác đnh da trên tình hình tài chính và xác sut đ v ca các ngân hàng thành viên, tng s tin phi tr theo hn mc cho người gi tin ti các ngân hàng có xác sut đ v cao, phn vn không th thu hi trong quá trình thanh lý bt buc ca ngân hàng thành viên, cũng như chi phí hoc các tn tht ngoài d kiến phát sinh trong quá trình thanh lý bt buc ca ngân hàng thành viên. T l mc tiêu ca Qu d phòng đc bit cho năm báo cáo tiếp theo được xác đnh vào cui năm hin ti thông qua các d báo.

Theo đó, công thc tính t l mc tiêu ca Qu d phòng đc bit như sau:

Bao hiem tien gui Kazakhstan xac dinh quy mo quy muc tieu 2Trong đó, tin gi được bo him là tng s dư tin gi được bo him ti các ngân hàng thành viên trong giai đon sp ti (năm báo cáo); Tng tn tht gm tn tht d kiến và tn tht ngoài d kiến.

Tn tht d kiến được tính toán da trên tng s tin gi được bo him phi tr theo hn mc cho người gi tin ti các ngân hàng thành viên (EAD), xác sut đ v ca các ngân hàng thành viên (PD - được tính toán da trên H thng tính đim ca KDIF đánh giá tình hình tài chính ca các ngân hàng thành viên), ước tính phn tn tht d kiến ca Qu d phòng đc bit trong trường hp thanh lý ngân hàng (LGD). Theo khuyến ngh ti tài liu Đánh giá tính đy đ ca Qũy BHTG trên cơ s phân tích ri ro (IADI, 2011), trong trường hp t chc BHTG có quyn được ưu tiên tr n thì tn tht d kiến nên được gi s bng 45%, nếu không thì tn tht d kiến nên được gi s bng 75%.

Tn tht d kiến được tính theo ba kch bn:

- Kch bn lc quan: Tn tht d kiến được tính toán ch cho các ngân hàng thành viên xy ra đ v trong mô phng Monte Carlo.

- Kch bn bi quan: Tn tht d kiến được tính toán cho tt c các ngân hàng thành viên, có tính đến xác sut đ v. Ngoài ra, tn tht d kiến cho ngân hàng đ v được tính ti đa, nghĩa là s chênh lch gia tng s tin được bo him theo hn mc trong trường hp thanh lý và tn tht d kiến.

- Kch bn trung bình: Đ có mt la chn va phi nhm ước tính t l mc tiêu ca Qu d phòng đc bit, tn tht d kiến được tính cho tt c các ngân hàng thành viên có tính đến xác sut đ v, và các tn tht ngoài d tính được xác đnh bng phương pháp Monte Carlo.

Tn tht ngoài d kiến là chênh lch vi giá tr tn tht d kiến phát sinh theo mc đ xác sut nht đnh. KDIF s dng phương pháp thng kê Monte Carlo đ xác đnh d liu cho tn tht ngoài d kiến.

Theo phương pháp xác đnh t l mc tiêu cho Qu d phòng đc bit ca KDIF, t l mc tiêu ca Qu d phòng đc bit cho năm 2018 được xác đnh là  6,3% tng s dư tin gi cá nhân ti các ngân hàng thành viên.

Thc tế ca Qu d phòng đc bit ca KDIF

Hin nay KDIF có tng s 30 ngân hàng thành viên. T l thc tế ca Qu d phòng đc bit là 574,6 t KZT (tương đương khong 1,6 t USD) hoc 7,1% ca tng s dư tin gi được bo him. Theo đó, năm 2018, t l thc tế ca Qu d phòng đc bit vượt quá 0,8% so vi t l mc tiêu.

Biu đ: T l mc tiêu và thc tế ca Qu d phòng đc bit tính đến 1/3/2018 ơn v: %)

Bao hiem tien gui Kazakhstan xac dinh quy mo quy muc tieu 3Ngun: Bài trình bày Đánh giá ca KDIF v tình hình tài chính ca các ngân hàng thành viên h thng bo him tin gi, APRC, 2018

Qu d phòng đc bit ca KDIF có th bo đm chi tr riêng cho hu như mi ngân hàng thành viên, tr 2 ngân hàng thương mi ln (mt trong s đó là t chc tài chính mang tm quan trng trong h thng) và có th chi tr đy đ cho 20 ngân hàng thành viên quy mô va và nh cùng lúc.

Liên h vi Vit Nam

Ti Vit Nam, Qu mc tiêu được gi là Qu d phòng nghip v, th hin kh năng chi tr ngay lp tc ca Bo him tin gi Vit Nam (BHTGVN) khi phát sinh nghĩa v tr tin bo him theo quy đnh ca Lut BHTG. Hin nay, Qu d phòng nghip v ca BHTGVN bng khong 0,87% tng s dư tin gi được bo him ca toàn h thng ngân hàng Vit Nam. T l này đang mc tương đi thp so vi thông l quc tế

Trong quá trình hot đng va qua, BHTGVN mi ch phát sinh chi tr BHTG đi vi người gi tin ti các qu tín dng nhân dân. Qu d phòng nghip v ca BHTGVN hoàn toàn đáp ng được yêu cu chi tr đy đ cho người gi tin ti các qu này nếu phát sinh nghĩa v chi tr. Trong trường hp nhu cu chi tr tin bo him vượt quá năng lc tài chính hin có ca BHTGVN, theo Khon 12, Điu 13, Lut BHTG (2012), BHTGVN có th tiếp nhn h tr theo nguyên tc có hoàn tr t ngân sách nhà nước theo quyết đnh ca Th tướng Chính ph hoc vay ca t chc tín dng, t chc khác có bo lãnh ca Chính ph. Tuy nhiên, đ đm bo năng lc tài chính nhm ng phó nhanh chóng trong mi trường hp, BHTGVN cn có kế hoch tăng cường năng lc tài chính nhm đm bo kh năng chi tr ngay lp tc cho người gi tin nếu xy ra phá sn ngân hàng.

Vic thiết lp t l mc tiêu ca Qu d phòng nghip v là rt quan trng trong vic đm bo tính phù hp ca Qu d phòng nghip v. Đây là trng tâm ca vic xây dng và duy trì lòng tin ca công chúng vào h thng tài chính, ngân hàng. BHTGVN cn có kế hoch xây dng t l mc tiêu chính thc và trin khai các bin pháp đ đm bo có th ch đng gii quyết khi các t chc tín dng đơn l đ v, phối hợp tốt với các cơ quan qun lý khác nhm ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng hệ thống tài chính nhằm bo v quyn và li ích hp pháp ca người gi tin.

Theo DIV

Tài liu tham kho: http://www.kdif.kz/en; Báo cáo thường niên, KDIF, 2017; Đánh giá tính đy đ ca qu BHTG trên cơ s phân tích ri ro, IADI, 2011; S tay phương pháp đánh giá tuân th B nguyên tc cơ bn phát trin h thng BHTG hiu qu, IADI, 2016; T l mc tiêu qu bo him tin gi, IADI, 2018; Bài trình bày Đánh giá ca KDIF v tình hình tài chính ca các ngân hàng thành viên h thng bo him tin gi, APRC, 2018

Xem 2387 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng