Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Tiền gửi ngân hàng được bảo vệ bởi chính sách bảo hiểm tiền gửi

Hinh anh bao hiem tien guiBo v người gi tin, góp phn đm bo s phát trin an toàn và lành mnh hot đng ngân hàng trước nhng ri ro là xut phát đim hình thành và mc tiêu hot đng ca t chc bo him tin gi (BHTG).

Mô hình bo him tin gi (BHTG) được nhiu quc gia s dng thành  công. Thông qua các nghip v kim tra, giám sát và h tr gii quyết khó khăn ca các ngân hàng, người gi tin đã được bo v môt cách gián tiếp. Trong khi đó, chi tr tin bo him là phương thc bo v trc tiếp  và mc đ bo v s tăng lên khi công c BHTG được tham gia nhiu hơn vào tiến trình gii quyết khó khăn cho ngân hàng.

Bo v người gi tin thông qua nghip v BHTG

Bo v người gi tin, góp phn đm bo s phát trin an toàn và lành mnh hot đng ngân hàng trước nhng ri ro là xut phát đim hình thành và mc tiêu hot đng ca t chc BHTG.

Quyn li ca người gi tin ti các ngân hàng được bo đm thông qua các hot đng ca t chc BHTG và gn vi vòng đi ca ngân hàng t khi thành lp - hot đng - chm dt hot đng. C th, khi thành lp ngân hàng, t chc BHTG tham gia thm đnh điu kin được cp phép hot đng; trong quá trình ngân hàng hot đng, t chc BHTG thc hin kim tra, giám sát thường xuyên, ph cp cách thc bo v tin gi, tham gia x lý khó khăn ngân hàng, và cui cùng là chi tr tin gi được bo him khi ngân hàng chm dt hot đng.

Hot đng giám sát, kim tra là nghip v quan trng ca t chc BHTG nhm gián tiếp bo v người gi tin. Hu hết các h thng BHTG trên thế gii đu có chc năng này. Giám sát và kim tra phát hin vi phm và khó khăn ngân hàng, t đó đ xut cnh báo, khuyến ngh đ ngân hàng chn chnh, khc phc kp thi. Trong gii hn cho phép, t chc BHTG có th h tr, can thip vào hot đng ca ngân hàng khi có du hiu mt an toàn.

Người gi tin được cung cp đy đ thông tin v chính sách và hot đng BHTG t t chc BHTG, nhm mc đích tiếp cn, nâng cao nhng hiu biết cn thiết đ có s la chn dch v tt nht, biết được quyn li, nghĩa v khi tham gia vào th trường tài chính - ngân hàng. T chc BHTG mi quc gia có cách thc bo v người gi tin thông qua vic minh bch thông tin. M, Tng công ty BHTG Liên bang (FDIC) đã có nhiu hot đng tích cc đ truyn ti thông tin đến người gi tin, như gii thiu chương trình khéo dùng tin đến công chúng là nhng đi tượng trưởng thành hoc gii thiu trong các trường hc, s dng website tr giúp min phí đi vi người gi tin, công khai, minh bch hóa các thông tin liên quan đến hot đng tín dng trên website v.v. .

Trong trường hp ngân hàng b đ v, quyn li ca người gi tin được đm bo thông qua vic t chc BHTG thc hin chi tr cho người gi tin theo hn mc hoc toàn b tùy theo tng thi kỳ. S tin gi vượt hn mc s được xem xét chi tr trong giai đon thanh lý tài sn ca ngân hàng đóng ca. T chc BHTG thông báo công khai v thi gian, phương thc, s tin chi tr đ người gi tin biết và tiếp cn nhanh chóng vi tài khon tin gi ca h. Hn mc BHTG thường bo v được đa s người gi tin, đc bit bo v toàn b người gi tin vi s lượng tin gi nh. Các t chc BHTG luôn c gng tr tin bo him sm nht đ tránh tâm lý căng thng, ch đi ca người gi tin.

Theo kinh nghim ca Bo him tin gi M (FDIC), khi tiếp nhn thông tin ngân hàng gp khó khăn có th dn ti tình trng đóng ca và hướng dn v nhn tin bo him, FDIC ngay lp tc tiếp cn h thng s sách ca ngân hàng, nhanh chóng xác nhn đi tượng, mc đ và phương thc chi tr và thu xếp cho ngân hàng khó khăn tuyên b đóng ca vào cui ngày th 6 ca tun làm vic, tiến hành chi tr cho  người gi tin vào đu ngày th 2 tun làm vic kế tiếp. Như vy, người gi tin đã nhn tin bo him nhanh chóng, quyn li được đm bo, gim thiu được mc đ gián đon tiếp cn tin gi, gim ti đa nh hưởng bt li ti tâm lý người gi tin ngân hàng khác.

Thc tin trin khai chính sách BHTG ti Vit Nam

Sau hàng khi lot các hp tác xã tín dng b đ v vào năm 1988-1990, Vit Nam đã t chc nghiên cu ng dng công c BHTG. Bo him tin gi Vit Nam (BHTGVN) được thành lp và đi vào hot đng t ngày 7/7/2000, là t chc duy nht trin khai hot đng BHTG ti Vit Nam.

BHTGVN đang bo v hàng triu người gi tin cá nhân bng Vit Nam đng ti gn 1.300 t chc tham gia BHTG trên toàn quc, bao gm: Ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng hp tác xã, qu tín dng nhân dân và t chc tài chính vi mô. Các t chc này được yêu cu bt buc tham gia BHTG và np phí theo quy đnh đ bo him cho tin gi ca người gi tin.

Người gi tin ti t chc tham gia BHTG được bo v trong khuôn kh  chính sách BHTG, c th: Cơ chế tham gia BHTG là bt buc; Đi tượng tham gia là tt c các t chc tín dng (TCTD) có huy đng tin gi cá nhân bng đng Vit Nam; Loi tin gi được bo him là tin đng Vit Nam; và bo him tin gi theo hn mc chi tr BHTG. Hin nay, hn mc BHTG là 75 triu đng. Vi hn mc này, BHTGVN  bo v phn ln người gi tin, phn vượt hn mc BHTG người gi tin s được nhn trong quá trình x lý tài sn ca t chc tham gia BHTG b đ v. Hn mc BHTG được xác đnh trên cơ s: Năng lc tài chính ca t chc BHTG, quy mô tin gi, thông l, chun mc quc tế và thc trng tình hình kinh tế vĩ mô Vit Nam. Thi hn chi tr tin gi được bo him là 60 ngày k t ngày phát sinh nghĩa v chi tr.

Quyn li người gi tin được đm bo thông qua các hot đng nghip v ca BHTGVN, như kim tra, giám sát đnh kỳ tháng, quý năm đi vi t chc tham gia BHTG. Thông qua đó, có th phát hin sm các vi phm quy đnh v BHTG và an toàn trong hot đng ngân hàng đ báo cáo kiến ngh Ngân hàng Nhà nước x lý kp thi. Hot đng tuyên truyn đã được BHTGVN tích cc trin khai dưới nhiu hình thc đ công chúng hiu rõ chính sách BHTG, nâng cao nim tin vào h thng ngân hàng, ri ro đt biến rút tin gi s ít có kh năng xy ra, h thng ngân hàng vì thế s hot đng an toàn hơn. Ngoài ra, người gi tin được bo v gián tiếp thông qua các nghip v BHTG khác ca t chc tham gia BHTG như: Cp và thu hi chng nhn tham gia BHTG, thu phí, tham gia kim soát đc bit...

Trong trường hp t chc tham gia BHTG b đ v, BHTGVN s trc tiếp chi tr tin gi cho người gi tin được bo him trong hn mc quy đnh. Đến nay, BHTGVN đã chi tr cho 1.828 người gi tin ti 39 qu tín dng nhân dân vi tng s tin gn 27 t đng. Hot đng chi tr tin gi được bo him cho người gi tin được thc hin kp thi, đúng quy đnh, góp phn nâng cao nim tin công chúng đi vi h thng tài chính, ngân hàng.

Đ bo v tt hơn quyn li ca người gi tin trong tiến trình thúc đy tái cơ cu các TCTD và x lý n xu, Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut Các TCTD có hiu lc t ngày 15/1/2018 đã giao nhim v cho BHTGVN tham gia sâu, rng hơn vào quá trình tái cơ cu các TCTD. Nhim v này bao gm: Mua trái phiếu dài hn ca TCTD h tr TCTD được kim soát đc bit; Cho vay đc bit đi vi TCTD được kim soát đc bit; Phi hp cùng Ban kim soát đc bit và các cơ quan có liên quan đánh giá phương án phc hi qu tín dng nhân dân, t chc tài chính vi mô được kim soát đc bit …

Vi kết qu hot đng, đnh hướng phát trin, vai trò, chc năng và quyn hn được m rng, BHTGVN ngày càng khng đnh là công c hiu qu, bo v tt nht quyn li ca người gi tin, đóng góp tích cc, có hiu qu cho quá trình tái cơ cu các TCTD.

Nguyn Vit Trung, Ths. BHTGVN; Nguyn Th Kim Oanh, TS., Ging viên HSB, ĐHQGHN, Nghiên cu viên ti QUT, Australia

Tài liu tham kho: www.fdic.gov; Các nguyên tc chính ca IADI v h thng BHTG hiu qu;Báo cáo thường niên ca BHTGVN, FDIC;Lut sa đi b sung Lut các TCTD năm 2017.

Xem 1452 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.