Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Hướng dẫn xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩm

Hinh anh lai suatNgày 11/01/2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP (Nghị quyết) hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; đặc biệt là một số quy định về xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩm.

Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong hợp đồng vay tài sản; lãi suất trung bình trên thị trường; quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định của tòa án.

Bên cạnh đó, hợp đồng vay tài sản hướng dẫn trong Nghị quyết bao gồm hợp đồng cho vay tài sản là tiền giữa tổ chức tín dụng với khách hàng (hợp đồng tín dụng) và hợp đồng vay tài sản là tiền giữa cá nhân, pháp nhân không phải là tổ chức tín dụng với nhau (hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng).

Việc xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩm được quy định như sau:

Tại thời điểm xét xử sơ thẩm, lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng xác lập trước ngày 01-01-2017 được xác định:

Lãi trên nợ gốc trong hạn chưa trả được xác định theo lãi suất các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản quy phạm pháp luật quy định về lãi suất áp dụng cho hợp đồng tín dụng tại thời điểm xác lập hợp đồng, thời điểm tính lãi suất tương ứng với thời hạn vay chưa trả.

Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng phải phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản quy phạm pháp luật quy định về lãi suất áp dụng cho hợp đồng tín dụng tại thời điểm xác lập hợp đồng.

Tại thời điểm xét xử sơ thẩm, lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng xác lập kể từ ngày 01-01-2017 được xác định:

Lãi trên nợ gốc, lãi trên nợ gốc quá hạn được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi trên nợ gốc theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá mức lãi suất giới hạn mà pháp luật quy định tương ứng với thời gian chậm trả lãi trên nợ gốc trong hạn.

Thời gian chậm trả tiền nợ gốc bắt đầu kể từ ngày chuyển nợ quá hạn đến thời điểm xét xử sơ thẩm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Thời gian chậm trả tiền lãi trên nợ gốc bắt đầu kể từ ngày tiếp theo liền kề của ngày phải trả lãi trên nợ gốc đến thời điểm xét xử sơ thẩm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Theo đó, việc xác định lãi đối với hợp đồng vay tài sản có lãi, không phải hợp đồng tín dụng mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ (Trường hợp áp dụng Bộ luật Dân sự 2015) như sau:

- Lãi trên nợ gốc trong hạn chưa trả theo lãi suất thỏa thuận nhưng không vượt quá 20%/năm (Khoản 2 Điều 468 - Bộ luật Dân sự 2015). Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi nhưng không xác định rõ mức lãi suất thì lãi suất được xác định là 50% mức lãi suất tối đa;

- Trường hợp trả chậm lãi trên nợ gốc trong hạn thì còn phải trả lãi trên nợ lãi theo mức lãi suất bằng 50% mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật;

- Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% mức lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận trong hợp đồng ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Mức lãi suất trên nợ gốc quá hạn không quá 150% mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/3/2019.

Xem 1677 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.