Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Có 15 văn bản QPPL được ban hành trong tháng 01/2019

Hinh anh van ban phap luatTheo Thông cáo báo chí ca B Tư pháp, trong tháng 01/2019, Chính ph và Th tướng Chính ph đã ban hành 15 văn bn quy phm pháp lut, gm 11 Ngh đnh ca Chính ph và 4 Quyết đnh ca Th tướng Chính ph. Xin gii thiu mt s Ngh đnh, Quyết đnh.

Ngh đnh s 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 ca Chính ph v Kim lâm và Lc lượng chuyên trách bo v rng. Ngh đnh gm 4 chương, 21 điu, quy đnh v: Nhim v, quyn hn ca Kim lâm; t chc Kim lâm, gm: T chc Kim lâm trung ương; t chc Kim lâm cp tnh; t chc Kim lâm cp huyn; t chc Kim lâm rng đc dng, rng phòng h; trang b bo đm hot đng và chế đ, chính sách đi vi Kim lâm; nhim v, quyn hn và bo đm hot đng ca Lc lượng chuyên trách bo v rng ca ch rng.

Ngh đnh s 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 ca Chính ph quy đnh tiêu chun, đnh mc s dng xe ô tô. Ngh đnh gm 5 chương, 27 điu, trong đó quy đnh v: Xe ô tô phc v công tác các chc danh; xe ô tô phc v công tác chung; xe ô tô chuyên dùng; xe ô tô phc v l tân nhà nước; điu chnh giá xe ô tô; khoán kinh phí s dng xe ô tô và thuê dch v xe ô tô; sp xếp li, x lý xe ô tô.

Ngh đnh s 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 ca Chính ph v kim toán ni b. Ngh đnh quy đnh chung v: Mc tiêu ca kim toán ni b; các nguyên tc cơ bn ca kim toán ni b; các yêu cu nhm đm bo tuân th các nguyên tc cơ bn ca kim toán ni b; nguyên tc đo đc ngh nghip kim toán ni b; công tác kim toán ni b; nhim v, trách nhim và quyn hn ca b phn kim toán ni b, người làm công tác kim toán ni b; trách nhim ca các bên đi vi kim toán ni b; qun lý nhà nước v kim toán ni b.

Ngh đnh s 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 ca Chính ph v qun lý thc vt rng, đng vt rng nguy cp, quý, hiếm và thc thi Công ước v buôn bán quc tế các loài đng vt, thc vt hoang dã nguy cp.

Ngh đnh được ban hành nhm thc hin nhim v ca Chính ph được giao quy đnh chi tiết mt s điu ca Lut lâm nghip, có hiu lc thi hành t ngày 1/1/2019; khc phc nhng hn chế, vướng mc trong thc tin trin khai thi hành Ngh đnh s 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 ca Chính ph v qun lý thc vt rng, đng vt rng nguy cp, quý, hiếm; Ngh đnh s 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 ca Chính ph v qun lý hot đng xut khu, nhp khu, tái xut khu, nhp ni t bin, quá cnh, nuôi sinh sn, nuôi sinh trưởng, trng cy nhân to các loài đng vt, thc vt hoang dã nguy cp, quý, hiếm.

Ngh đnh s 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 ca Chính ph quy đnh v chế đ báo cáo ca cơ quan hành chính nhà nước. Ngh đnh này được ban hành nhm quy đnh v chế đ báo cáo ca cơ quan hành chính nhà nước; thng nht trong vic thc hin công tác báo cáo gia các cơ quan hành chính nhà nước vi nhau và gia cơ quan hành chính nhà nước vi các t chc, cá nhân liên quan.

Quyết đnh s 02/2019/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 ca Th tướng Chính ph sa đi, b sung mt s điu ca Quyết đnh s 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 ca Th tướng Chính ph v cơ chế khuyến khích phát trin các d án đin mt tri ti Vit Nam

Quyết đnh gm 3 điu, c th: sa đi, b sung mt s điu ca Quyết đnh s 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 ca Th tướng Chính ph v cơ chế khuyến khích phát trin các d án đin mt tri ti Vit Nam v giá đin ca các d án đin mt tri và trách nhim ca các cơ quan qun lý nhà nước; bãi b khon 3 Điu 13 Quyết đnh 11/2017/QĐ-TTg.

Quyết đnh s 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 ca Th tướng Chính ph ban hành tiêu chí xác đnh xã, thôn hoàn thành mc tiêu D án 2 (Chương trình 135) thuc Chương trình mc tiêu quc gia Gim nghèo bn vng giai đon 2016 - 2020. Quyết đnh này được ban hành nhm thc hin ch trương ca Chính ph ti Chương trình mc tiêu quc gia Gim nghèo bn vng giai đon 2016 - 2020 v vic phát trin kinh tế - xã hi cho các xã đc bit khó khăn vùng dân tc thiu s và min núi.

Xem 1720 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.