Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

VNPT và Viettel đã sẵn sàng triển khai Mobile Money

Luat su Truong Thanh DucTp đoàn Bưu chính - Vin thông (VNPT) và Tp đoàn Công nghip Vin thông Quân đi (Viettel) đã đ ngh được thc hin Mobile Money, s dng tài khon vin thông thanh toán thay tin mt.

Vit Nam s sm trin khai Mobile Money

Ti Hi ngh giao ban qun lý nhà nước B Thông tin và Truyn thông mi đây, B này cho biết, tháng 1/2019, trong Hi ngh Din đàn Kinh tế thế gii (WEF) Davos (Thy S), B trưởng Nguyn Mnh Hùng đã ký kết 2 tha thun hp tác v cách mng công nghip 4.0 vi WEF. Ngay sau khi ký tha thun, Vit Nam s cùng WEF hp tác thc hin D án Mobile Money.

Trước đó, ti Hi ngh trin khai nhim v năm 2019 ca B Thông tin và Truyn thông, sau khi nghe báo cáo ca B trưởng Nguyn Mnh Hùng v vic s thí đim Mobile Money, cho phép khách hàng chuyn tin, mua sm thông qua tài khon vin thông, giúp thanh toán đin t đến được mi người dân đ kích thích kinh tế tăng trưởng, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc đã cho phép trin khai thí đim dùng tài khon vin thông đ thanh toán các dch v có giá tr nh.

Hin ti, các doanh nghip vin thông ti Vit Nam đang rt ráo chun b cho d án này và đã đ xut Chính ph sm có chính sách cho doanh nghip vin thông tham gia thanh toán đin t. Lý do là vic thanh toán không dùng tin mt hin cn có tài khon ngân hàng, mà s tài khon ngân hàng mi ph ti 30-40% người dân. Trong khi đó, h thng tài khon vin thông có vùng ph xp x 100% dân s.

VNPT và Viettel đu đã sn sàng

Trong cuc thăm và làm vic ca Phó th tướng Vương Đình Hu vi Tp đoàn Bưu chính - Vin thông (VNPT) đu tun trước, lãnh đo VNPT mt ln na đ xut cho phép đơn v này trin khai dch v Mobile Money. Tp đoàn này nhn đnh, đây là xu hướng chung ca thế gii. Theo đó, vi tình hình trin khai dch v tài chính s hin nay, Mobile Money là mt gii pháp mi đ h tr chuyn đi s và là mt trong nhng cu phn quan trng ca cách mng công nghip 4.0 và nhà mng s chng minh được vai trò quan trng ca mình khi trin khai dch v này.

“Chúng tôi đã sn sàng. V vn, thm chí đã đ vn điu l đ thành lp mt ngân hàng”, ông Trn Mnh Hùng, Ch tch Hi đng Thành viên VNPT cho biết.

Còn ông Lê Đăng Dũng, quyn Ch tch Tp đoàn Công nghip Vin thông Quân đi (Viettel), khi phát biu ti Hi ngh trin khai nhim v năm 2019 ca B Thông tin và Truyn thông, cũng đã đ ngh Chính ph cp phép cho Viettel tham gia phát trin thanh toán s (gm nhng dch v chuyn mch tài chính và bù tr đin t, xây dng h tng chp nhn thanh toán dùng chung, dch v s dng tài khon vin thông trong thanh toán đin t giá tr nh).

Theo phân tích ca lãnh đo Viettel, thanh toán đin t hin nay ti Vit Nam mi ch đáp ng được mt phn nhu cu thanh toán bán l ca người dân khu vc thành th, còn đi vi khu vc nông thôn thì hu như chưa có gì.

“Phương án s dng tài khon thuê bao di đng Vit Nam s to điu kin, cơ hi đ phát trin các sn phm, dch v thanh toán di đng hin đi, góp phn thúc đy thanh toán không dùng tin mt và đáp ng tt hơn nhu cu ngày càng cao ca khách hàng, đc bit phù hp vi nhóm dân cư khu vc nông thôn, vùng sâu, vùng xa vn ít có điu kin tiếp cn vi các dch v ngân hàng truyn thng”, ông Dũng khng đnh.

Vit Nam có giao dch phi tin mt thp nht khu vc

Theo thng kê ca Ngân hàng Thế gii (WB), Vit Nam có lượng giao dch phi tin mt thp nht trong khu vc, ch đt 4,9%. Trong khi đó, t l này Thái Lan là 59,7% và Malaysia là 89%. S người Vit Nam có tài khon ngân hàng cũng ch đt 30% dân s, tp trung thành th.

Nhng thách thc pháp lý khi thí đim thanh toán qua di đng

Vic Th tướng Chính ph đng ý cho thí đim s dng tài khon vin thông đ thanh toán là cơ hi phát trin kinh tế, vì s tin li cho hàng chc triu người trong vic mua bán, du lch... vi mt chiếc đin thoi di đng sn có mà không cn phi mang theo các phương tin thanh toán như tin hay th thanh toán, đng thi cũng là cơ hi ln cho các nhà mng.

Nó tác đng mnh m đến vic thanh toán không dùng tin mt, thúc đy giao thương nhanh chóng, an toàn và gim chi phí xã hi, trong đó có chi phí phát hành, lưu thông tin mt và các phương tin thanh toán khác trong và ngoài h thng ngân hàng. Nhưng nó cũng là mt s thách thc đi vi tt c, t nhng người bán hàng hóa, dch v cho đến các doanh nghip cung cp các phương tin thanh toán hin hành, trong đó có vn đ pháp lý.

V mt pháp lý, đ thanh toán qua di đng, cn phi gii quyết nhiu vn đ liên quan, trong đó có các câu chuyn sau đây:

Th nht, cn phi tha nhn đó là mt phương tin thanh toán th 9, bên cnh 8 loi hin hành là tin mt, séc, lnh chi, y nhim chi, nh thu, y nhim thu, th ngân hàng và ví đin t. Nếu không, thì đó s là mt hình thc thanh toán bt hp pháp. Theo quy đnh ca pháp lut hin hành, vic này thuc thm quyn ca Ngân hàng Nhà nước (NHNN);

Th hai, có hay không tha nhn doanh nghip cung cp dch v vin thông là mt đơn v trung gian thanh toán (là hot đng làm trung gian kết ni, truyn dn và x lý d liu đin t các giao dch thanh toán gia t chc cung ng và người s dng dch v thanh toán)? Nếu là trung gian thanh toán thì phi kết ni vi các ngân hàng thương mi.

Và như vy, thì li không phi là mt phương tin thanh toán mi, mà ch là mt cách thc giao dch thanh toán hay chuyn tin đin t trên cơ s tài khon th, ví đin t ca các ngân hàng và trung gian thanh toán thông qua đin thoi di đng đã được thc hin khá ph biến trên thc tế. Mt trong nhng cách thc thanh toán mi nht là thông qua mã QR (QR Pay) trên ng dng di đng Mobile Banking đã được mt s ngân hàng trin khai. Nếu theo cách thc này thì đã có hành lang pháp lý, mà không phi là vic thí đim thanh toán di đng. “Chương trình hành đng ca Chính ph ct gim chi phí cho doanh nghip”, ban hành kèm theo Ngh quyết s 139/NQ-CP ngày 9-11-2018 ca Chính ph đã đt ra mt trong nhng nhim v ca NHNN là “tiếp tc đy mnh phát trin thanh toán không dùng tin mt, tăng cường ng dng các phương tin thanh toán mi, hin đi trên nn tng công ngh tiên tiến (thanh toán di đng, ví đin t, QRCode...) đ gim chi phí phát sinh trong hot đng thanh toán ti Vit Nam”.

Vì vy, cn phi xác đnh nhà cung cp dch v vin thông phi là mt t chc cung cp dch v thanh toán hoàn toàn mi hoc ít nht cũng là mt đơn v trung gian thanh toán đc bit. Quyết đnh s khác bit trong vic này nm ch liu có xut hin tài khon ngân hàng hay ch là tài khon dch v vin thông đc lp. Nếu xác đnh vic thanh toán di đng vn hành như mt trung gian thanh toán thì thuc thm quyn quyết đnh ca NHNN và không phi là s thí đim. Còn nếu coi vic thanh toán di đng là mt cách thc hoàn toàn mi, thì cn phi sa đi mt s lut liên quan, nên trước mt cn quyết đnh cho phép thí đim ca Th tướng.

Th ba, cn phi xác đnh mc giá tr thanh toán hp lý đ bo đm s an toàn cho c người bán hàng, nhà cung cp dch v thanh toán và khách hàng. Mc này nhiu hay ít ph thuc vào hot đng thanh toán có kết ni vi ngân hàng hay không. Nếu vic thanh toán nm ngoài ngân hàng thì ch nên dng li mt hn mc tương đi thp, như mt vài triu đng tr li là phù hp vi đc đim ca tài khon đin thoi;

Th tư, dù xác đnh doanh nghip dch v vin thông là trung gian thanh toán hay không thì cũng cn phi yêu cu thc hin các quy đnh nghiêm ngt v phòng, chng ra tin và tài tr khng b. Theo điu khon 4.3, Lut Phòng, chng ra tin năm 2012, doanh nghip thc hin dch v thanh toán trên s được gi là mt “t chc tài chính”.

V án đánh bc ngàn t va được xét x ti Phú Th đã cho thy, mc dù vn có s tham gia ca các ngân hàng và trung gian thanh toán, nhưng vì thiếu quy đnh rõ ràng v vic thanh toán qua tài khon vin thông di đng, nên đã to ra nhng l hng ln, giúp sc đc lc cho ti phm đánh bc và ra tin.

Lut sư Trương Thanh Đc - Ch tch HĐTV Công ty Lut BASICO, Trng tài viên VIAC

Xem 1893 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.