Chủ nhật, 25 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Những đối tượng phải cấp, đổi lại thẻ BHYT năm 2019

Hinh anh The BHYTNgh đnh s 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 ca Chính ph quy đnh chi tiết và hướng dn bin pháp thi hành mt s điu ca Lut Bo him y tế (BHYT), có mt s đi tượng s được cp li th BHYT do thay đi mã đi tượng, mã quyn li. Bên cnh đó, quyn li ca người tham gia BHYT, th tc khám, cha bnh BHYT cũng có mt s thay đi.

Nhng đi tượng cp và chuyn đi mã quyn li trên th BHYT

Th nht, trường hp người tham gia BHYT đ ngh cp li, đi th nếu không thay đi thông tin thì đến cơ quan BHXH nơi gn nht đ làm th tc.

Th hai, ch lp danh sách đi th BHYT cho các đi tượng tham gia c th trong các trường hp như sau:

Đi mã đi tượng và mc hưởng trên th t mã CK2 sang mã CC1 cho đi tượng người hot đng kháng chiến b nhim cht đc hóa hc có t l suy gim kh năng lao đng t 81% tr lên.

Đi mc hưởng trên th t mã 2 sang mã 4 cho đi tượng người tham gia kháng chiến và bo v T quc quy đnh ti Khon 5 Điu 3 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP (có mã đi tượng KC), nhưng không phi là đi tượng Cu chiến binh quy đnh ti Khon 4, Điu 3 Ngh đnh 146/2018/NĐ-CP.

Đi mã đi tượng và mc hưởng trên th t mã HN2 sang mã HK3 cho đi tượng người thuc h nghèo đa chiu không thuc 02 trường hp được cp mã đi tượng HN (người thuc h nghèo không thuc trường hp quy đnh ti Đim a, Khon 9, Điu 3 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP).

Đi mã đi tượng và mc hưởng trên th t mã HN2 sang mã ND4 cho đi tượng người được phong tng danh hiu ngh nhân nhân dân, ngh nhân ưu tú thuc h gia đình có mc thu nhp bình quân đu người hàng tháng thp hơn mc lương cơ s.

Đi mc hưởng trên th t mã CT4 sang mã CT2 cho đi tượng người t đ 80 tui tr lên đang hưởng tr cp tut hàng tháng.

Trường hp người tham gia đng thi thuc nhiu đi tượng khác nhau, cơ quan BHXH rà soát, đi chiếu d liu đang qun lý vi các trường hp có tên trong h sơ đi mc hưởng, danh sách đi tượng đi th mi, nếu th cũ cp theo đi tượng khác có mc hưởng chưa đúng quy đnh mi, thì đi th theo mc hưởng cao nht được áp dng t ngày 01/12/2018.

Th ba, b sung mã đi tượng và mã mc hưởng BHYT cho các đi tượng mi tham gia BHYT, c th như sau:

Người lao đng trong thi gian ngh vic hưởng chế đ thai sn khi sinh con hoc nhn nuôi con nuôi quy đnh ti Khon 5, Điu 2 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP: Mã đi tượng ký hiu là NO và mã mc hưởng ký hiu bng s 4.

Cu chiến binh quy đnh ti Khon 4, Điu 3 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP: Mã đi tượng ký hiu là CB và mã mc hưởng ký hiu bng s 2.

Người tham gia kháng chiến và bo v T quc quy đnh ti Khon 5, Điu 3 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP: Mã đi tượng ký hiu là KC và mã mc hưởng ký hiu bng s 4.

Người được phong tng danh hiu ngh nhân nhân dân, ngh nhân ưu tú thuc h gia đình có mc thu nhp bình quân đu người hng tháng thp hơn mc lương cơ s theo quy đnh ca Chính ph quy đnh ti Khon 10, Điu 3 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP: Mã đi tượng ký hiu là ND và mã mc hưởng ký hiu bng s 4.

Người thuc h gia đình nghèo theo tiêu chí v thu nhp, người thuc h nghèo đa chiu có thiếu ht v BHYT quy đnh ti Đim a, Khon 9, Điu 3 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP: Mã đi tượng ký hiu là HN và mã mc hưởng ký hiu bng s 2.

Chc sc, chc vic, nhà tu hành quy đnh ti Đim a, Khon 3, Điu 5 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP: Mã đi tượng ký hiu là TH, mã mc hưởng ký hiu bng s 4.

Người sinh sng trong cơ s bo tr xã hi (tr đi tượng ti các Điu 1, 2, 3, 4 và 6 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP mà không được ngân sách Nhà nước h tr đóng BHYT) quy đnh ti Đim b, Khon 3, Điu 5 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP: Mã đi tượng ký hiu là GD và mã mc hưởng ký hiu bng s 4.

Thân nhân ca công nhân, viên chc quc phòng đang phc v trong Quân đi (tr đi tượng ti các Điu 1, 2, 3 và 4 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP) quy đnh ti Khon 1, Điu 6 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP: Mã đi tượng ký hiu là TV và mã mc hưởng ký hiu bng s 4.

Thân nhân ca công nhân công an đang phc v trong Công an nhân dân (tr đi tượng ti các Điu 1, 2, 3 và 4 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP) quy đnh ti Khon 2, Điu 6 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP: Mã đi tượng ký hiu là TD và mã mc hưởng ký hiu bng s 4.

Thân nhân ca người làm công tác khác trong t chc cơ yếu (tr đi tượng ti các Điu 1, 2, 3 và 4 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP) quy đnh ti Khon 3, Điu 6 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP: Mã đi tượng ký hiu là TU và mã mc hưởng ký hiu bng s 4.

Tr em dưới 6 tui: Th BHYT có giá tr s dng đến hết ngày 30/9 ca năm tr đ 72 tháng tui. Trường hp tr sinh sau ngày 30/9 thì th có giá tr s dng đến hết ngày cui ca tháng tr đ 72 tháng tui.

Th tư, thi hn th BHYT có giá tr s dng: thc hin theo quy đnh ti Điu 13 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP. Các trường hp được chuyn đi mc hưởng BHYT thì giá tr s dng trên th BHYT tính t Điu 1, 2, 3 và 4 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP đim th BHYT mi có giá tr s dng.

Quyn li ca người tham gia BHYT

Th nht, người có th BHYT đến KCB t ngày 01/12/2018, điu tr ngoi trú hoc ni trú trước ngày 01/12/2018 nhưng kết thúc đt điu tr ngoi trú hoc ra vin t ngày 01/12/2018 thì được qu BHYT thanh toán trong phm vi quyn li hưởng BHYT quy đnh ti Điu 21 Lut BHYT và mc hưởng theo quy đnh ti Khon 2, 3, 4, 5 và 6, Điu 22 Lut BHYT và Điu 14 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP.

Th hai, trường hp người có th BHYT t đi KCB không đúng tuyến (t đến KCB ti các cơ s KCB không phi nơi đăng ký KCB ban đu ghi trên th BHYT, tr các trường hp đi KCB theo quy đnh ti Khon 4, Điu 22 Lut BHYT), sau đó được cơ s KCB nơi tiếp nhn chuyn tuyến đến cơ s KCB khác thì qu BHYT thanh toán chi phí KCB theo mc hưởng quy đnh ti Khon 3, Điu 22 Lut BHYT, tr các trường hp sau: Cp cu; đang điu tr ni trú được phát hin bnh khác ngoài phm vi chuyên môn ca cơ s KCB; tình trng bnh din biến vượt quá kh năng chuyên môn ca cơ s KCB.

Th ba, trường hp s dng giy hn khám li theo quy đnh ti Khon 5 Điu 15 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP mà trước đó đã được chuyn đúng tuyến theo quy đnh ti Điu 10, Điu 11 Thông tư s 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 ca B Y tế: Mc hưởng quy đnh ti Khon 1, Điu 22 Lut BHYT. Ngoài các trường hp nêu trên, mc hưởng thc hin theo quy đnh ti Khon 3, Điu 22 Lut BHYT.

Th tư, trường hp KCB theo yêu cu: Qu BHYT không thanh toán các chi phí KCB mà người bnh yêu cu cơ s KCB thc hin.

Th năm, đi vi các trường hp KCB ti các tnh giáp ranh: Cơ quan BHXH ch thc hin thanh toán chi phí KCB BHYT trong trường hp người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đu ti trm y tế tuyến xã giáp ranh ca tnh giáp ranh, khi đến KCB ti trm y tế tuyến xã giáp ranh ca tnh giáp ranh, qu BHYT thanh toán 100% chi phí KCB trong phm vi được hưởng và mc hưởng BHYT.

Th sáu, trường hp người có th BHYT đang điu tr ni trú ti cơ s KCB nhưng th BHYT hết hn s dng thì qu BHYT thanh toán chi phí KCB trong phm vi được hưởng và mc hưởng cho đến khi ra vin nhưng ti đa không quá 15 ngày k t ngày th BHYT hết hn s dng.

Th by, trường hp người có th BHYT đang điu tr ngoi trú (chưa kết thúc đt điu tr) hoc đang điu tr ni trú ti cơ s KCB nhưng có thay đi mc hưởng BHYT thì mc hưởng BHYT mi được tính t thi đim th BHYT mi có giá tr s dng.

Th tám, trường hp chuyn bnh phm hoc người bnh đến cơ s KCB khác đ thc hin dch v k thut: Thc hin khi có hướng dn ca B Y tế.

Th chín, thanh toán chi phí ti cơ s KCB tuyến xã đi vi trường hp người bnh được cơ s KCB tuyến trên chn đoán, ch đnh điu tr và chuyn v đ qun lý, theo dõi, cp phát thuc: Thc hin theo hướng dn ca B trưởng B Y tế (lưu ý các trường hp này người bnh vn phi cùng chi tr chi phí KCB theo quy đnh ti Đim h, Khon 1, Điu 14 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP).

Th mười, thanh toán chi phí vn chuyn: Qu BHYT thanh toán chi phí vn chuyn theo quy đnh ti Điu 26 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP. Không thanh toán chi phí vn chuyn trong các trường hp sau: chuyn t tuyến xã lên tuyến huyn; chuyn t tuyến xã lên tuyến tnh; chuyn t tuyến xã lên tuyến Trung ương; chuyn t tuyến tnh lên tuyến Trung ương; chuyn ngang tuyến; chuyn t tuyến trên v tuyến dưới.

Th mười mt, thanh toán trc tiếp chi phí KCB BHYT trong mt s trường hp theo quy đnh ti Điu 28, Điu 29 và Điu 30 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP, c th như sau:

Điu tr ni trú ti cơ s KCB tuyến tnh và tương đương, tuyến Trung ương và tương đương không ký hp đng KCB BHYT; KCB ti các cơ s KCB tuyến huyn và tương đương không ký hp đng KCB BHYT.

KCB ti cơ s KCB ban đu nhưng không thc hin đy đ th tc KCB theo quy đnh ti Khon 1, Điu 28 Lut BHYT.

Người tham gia BHYT đ 5 năm liên tc và có s tin cùng chi tr chi phí KCB BHYT lũy kế trong năm tài chính ln hơn 06 tháng lương cơ s nhưng chưa được min cùng chi tr ti cơ s KCB.

Các trường hp khác thc hin sau khi có hướng dn ca B Y tế.

Xem 1735 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.