Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Thanh toán điện tử - sẽ có cuộc đua mới

Thanh toan dien tu se co cuoc dua moiVic s dng tài khon vin thông đ thanh toán dch v ni dung s, thương mi đin t quy mô nh đã được Th tướng Chính ph đng ý thí đim, được xem là cơ hi cho các nhà mng ln sâu vào lĩnh vc FinTech.

Tuy vy, theo gii chuyên gia, cn sm xác đnh cơ chế kênh thanh toán mà các nhà mng s s dng, đ t đó xây dng quy chế, h thng pháp lut liên quan.

Như đã biết, sau khi v đường dây đánh bc ngàn t qua Internet ca Công ty CNC b phanh phui, t tháng 4/2018 B Thông tin và Truyn thông (TT-TT) đã ch đo siết cht qun lý s dng th cào đ thanh toán các dch v ni dung s. Quyết đnh này đã làm nh hưởng không nh đến doanh thu ca các doanh nghip vin thông cũng như các nhà cung cp ni dung s (theo báo cáo ca các doanh nghip, doanh thu st gim t 40-90%).

Đến ngày 08/9/2018, trong bui làm vic ca Th tướng Nguyn Xuân Phúc và B TT-TT, c ba nhà mng Viettel, VNPT và MobiFone đã có kiến ngh cho phép dùng th cào vin thông đ thanh toán các dch v ni dung s. Ngày 15-1-2019, ti Hi ngh trin khai kế hoch năm 2019 ca B TT-TT, Th tướng Nguyn Xuân Phúc cho biết Chính ph đng ý vic thí đim s dng tài khon vin thông đ thanh toán các dch v ni dung s và các khon hàng hóa nh l.

Thúc đy không dùng tin mt và kinh doanh trc tuyến

Hin 40% dân s Vit Nam đã có tài khon ngân hàng, nhưng vn có ti 90% chi tiêu hng ngày s dng tin mt, và 99% s dng tin mt khi thanh toán các mt hàng dưới 100.000 đng.

Theo lp lun ca đi din các doanh nghip vin thông, vic thúc đy thanh toán không dùng tin mt ti Vit Nam nhng năm qua din ra khá chm, trong khi thế gii đã đi trước t rt lâu. Nguyên nhân do mun thanh toán không dùng tin mt người dân cn phi có tài khon ngân hàng, song đ ph ca tài khon ngân hàng hin ch chiếm khong 30-40% dân s. Mt khác, không phi ai có tài khon ngân hàng cũng có th thanh toán trc tuyến. Ước tính khong 70-80% dân s chưa được tiếp cn vi thanh toán đin t qua đin thoi. Vì vy, vi đ ph gn 100% dân s, vic áp dng thanh toán không dùng tin mt bng tài khon vin thông s tr nên kh thi đc bit cho nhng chi tiêu nh l.

Chia s bc tranh thương mi đin t (TMĐT) và thanh toán trc tuyến ti Vit Nam, ông Trn Trng Tuyến, CEO Công ty Công ngh Sapo (nn tng qun lý và bán hàng đa kênh), cho rng TMĐT Vit Nam đang trên đà phát trin mnh m. D liu t Hip hi TMĐT Vit Nam (VECOM), tc đ tăng trưởng ca TMĐT Vit Nam đang mc 25% mi năm, thuc hàng nhanh nht khu vc, trong đó có nhiu ngành tăng vượt bc như bán l trc tuyến, dch v chuyn phát... Nhưng v thanh toán trc tuyến, thng kê t Ngân hàng Thế gii (WB), Vit Nam có lượng giao dch phi tin mt thp nht trong khu vc và ch đt 4,9%, trong khi t l này Trung Quc là 26,1%, Thái Lan là 59,7% và Malaysia là 89%. Hin 40% dân s Vit Nam đã có tài khon ngân hàng, nhưng vn có ti 90% chi tiêu hàng ngày s dng tin mt, và 99% s dng tin mt khi thanh toán các mt hàng dưới 100.000 đng.

Xét v thanh toán ti các doanh nghip nh và va, trong tháng 1-2019, theo kết qu kho sát ca Sapo vi hơn 5.000 ch ca hàng, thì hình thc thanh toán ph biến nht ca các ca hàng là chuyn khon ngân hàng (hơn 90% ca hàng được kho sát có s dng), nhưng tr tin trc tiếp ti ca hàng li là hình thc thanh toán được s dng thường xuyên nht (ti thiu 1-2 ln/tun) - 75% ca hàng s dng thường xuyên. Còn các hình thc thanh toán không dùng tin mt qua th tín dng, ghi n, ví đin t và QR code, ch khong 17-40% các ca hàng được kho sát có s dng.

D báo đến năm 2020, th trường FinTech Vit Nam tăng lên mc 7,8 t đô la M. Các gii pháp thanh toán s đang chiếm ti 89% th trường FinTech ti Vit Nam. Lĩnh vc tài chính cá nhân và doanh nghip cũng được d đoán s tăng trưởng ln lượt 31,2% và 35,9% vào năm 2025 - theo nghiên cu ca Công ty Tư vn Solidiance. Tt c s liu trên cho thy, còn nhiu tim năng và lm thách thc đ thanh toán không tin mt ti Vit Nam phát trin trong thi gian ti, tiến ti mc tiêu đến hết năm 2020, tin mt ch chiếm dưới 10% tng phương tin thanh toán trong “Đ án thanh toán không dùng tin mt ti Vit Nam giai đon 2016-2020”.

Nhn đnh cơ hi ca các nhà vin thông trong cuc chơi mi này, hu hết các doanh nghip nh, ca hàng, ch ca hàng bán hàng trc tuyến đu cho rng, vi vic đ ph ca các mng vin thông rng hơn rt nhiu so vi th ngân hàng hay các hình thc thanh toán phi tin mt khác, s tham gia ca các mng vin thông trong công cuc đy mnh thanh toán phi tin mt s d dàng hơn, đây có th xem là mt cú huých cho s phát trin thanh toán đin t ti Vit Nam trong giai đon mi này.

Cn xây dng cơ chế thanh toán song hành vi h thng pháp lut

Thanh toán đin t bng tài khon đin thoi (Mobile Money) là xu thế tt yếu toàn cu. Được thông qua thí đim tham gia thanh toán đin t các khon nh l bng tài khon vin thông là cơ hi rt ln cho các nhà mng phát trin mnh m hơn, đng thi cũng là cơ hi cho các doanh nghip vin thông đu tư vào lĩnh vc công ngh trong tài chính tim năng. Các doanh nghip vin thông Vit Nam hu hết đu là các doanh nghip có tim lc mnh v khoa hc, công ngh, tài chính, có h tng và các kênh bán hàng rng khp trên c nước nên hoàn toàn có th tn dng nhng thế mnh ca mình đ phát trin thanh toán đin t.

Ông Ngô Trung Lĩnh - CEO ca Vietunion (kênh thanh toán Payoo) cũng đng quan đim, cho rng vic cho phép s dng tài khon vin thông đ thanh toán chc chn các nhà mng s có li thế hơn rt nhiu so vi nhng đơn v khác như ngân hàng hay các trung gian thanh toán đang được cp phép. Tuy nhiên, thanh toán đin t là mt loi dch v đc thù cn xem xét k do phi tuân th rt nhiu quy đnh v phòng/chng ra tin và các giao dch phi pháp khác. Cho đến thi đim này, ch có các ngân hàng và các trung gian thanh toán (cũng phi qua ngân hàng) mi được phép cung cp dch v thanh toán đin t.

Thanh toán di đng vn dĩ s đt ra nhiu thách thc liên quan đến khuôn kh pháp lý, s an toàn trong giao dch, bo mt thông tin, giao dch gia các nước... V mt qun lý, có rt nhiu thách thc như giao dch bt thường, nhiu k gian, ti phm công ngh cao tn dng cơ hi, k h đ trc li, hay nhng ri ro, bo mt an toàn cho người dùng. Bi trên thc tế, người dùng Vit Nam khá xem nh vn đ bo mt trên đin thoi ca mình.

Vic phát trin thêm nhiu đim thanh toán trên khp c nước cũng là mt bài toán đt ra cho các nhà mng. Bên cnh vic phi đa dng hóa dch v và đm bo yếu t công ngh, bo mt an ninh, qun tr ri ro, các nhà mng còn phi phát trin công tác truyn thông, đào to thói quen mi cho người dùng.

D đoán, sau thi gian thí đim, cơ chế thanh toán và hành lang pháp lý đã xây dng rõ ràng, các nhà mng s tham gia vào mt cuc đua mi mang tên thanh toán đin t. Vic thanh toán qua đin thoi, bng th cào đin t s buc các nhà kinh doanh phi gim giá thành, h phí s dng và chú trng nâng cao cht lượng dch v nhiu hơn.

Theo Thi báo Kinh tế Sài Gòn

Xem 781 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.