Chủ nhật, 25 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Hinh anh nha o xa hoiNgày 24/01/2019, Th tướng Chính ph đã ban hành Quyết đnh s 123/QĐ-TTg v khung lãi sut cho vay ưu đãi nhà xã hi ti Ngân hàng Chính sách xã hi trong trung hn giai đon 2019 - 2020.

C th, Th tướng Quyết đnh khung lãi sut cho vay ưu đãi ti Ngân hàng Chính sách xã hi đi vi các đi tượng mua, thuê mua nhà xã hi; xây dng mi hoc ci to, sa cha nhà đ theo quy đnh ca Ngh đnh s 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 ca Chính ph v phát trin và qun lý nhà xã hi trong trung hn giai đon 2019 - 2020 như sau:

Lãi sut không thp hơn lãi sut cho vay h tr h nghèo v nhà theo Quyết đnh s 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 ca Th tướng Chính ph v chính sách h tr nhà đi vi h nghèo theo chun nghèo giai đon 2011 - 2015 (Chương trình h tr h nghèo v nhà theo Quyết đnh s 167/2008/QĐ-TTg giai đon 2) và không vượt quá lãi sut cho vay ưu đãi ca các t chc tín dng do Nhà nước ch đnh đ mua, thuê, thuê mua nhà xã hi; xây dng mi hoc ci to, sa cha nhà đ theo quy đnh ca Ngh đnh s 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 ca Chính ph v phát trin và qun lý nhà xã hi.

Xem 298 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.