In trang này

Nghị quyết 42/2017/QH14 nền tảng tạo cú hích xử lý nợ xấu

Nghi quyet 42 nen tang tao cu hich xu ly no xauNgh quyết s 42/2017/QH14 (Ngh quyết 42) v thí đim x lý n xu ca các t chc tín dng ra đi được đánh giá như chiếc chìa khóa tháo g khó khăn, vướng mc, bt cp trong các quy đnh ca pháp lut v x lý n xu, tài sn bo đm ca t chc tín dng.

Kết qu đã rõ nét

Phó Thng đc NHNN Nguyn Kim Anh cho biết, mc dù thi gian trin khai Ngh quyết 42 và Quyết đnh s 1058/QĐ-TTg chưa dài, nhưng có th khng đnh vi s lãnh đo trc tiếp, sát sao ca Chính ph, s phi hp ca các b, ngành và đa phương, s ch đo toàn din và quyết lit ca NHNN, s vào cuc nghiêm túc và trách nhim ca các t chc (TCTD), hai văn bn quy phm pháp lut trên đã đi vào cuc sng, to s chuyn biến tích cc trong công tác x lý n xu (XLNX) và cơ cu li các TCTD, th hin đnh hướng chính sách đúng đn ca Quc hi và Chính ph, to nim tin đi vi h thng các TCTD nói riêng và ca c xã hi nói chung.

Trên cơ s Ngh quyết s 42, Quyết đnh s 1058/QĐ-TTg và Lut sa đi, b sung mt s điu Lut Các TCTD,  đến nay hu hết các phương án cơ cu li các TCTD đã được NHNN phê duyt; công tác cơ cu li và XLNX ca các TCTD bước đu đã đt được nhng kết qu đáng ghi nhn. Đó là năng lc tài chính ca các TCTD được cng c, vn điu l tăng dn; Năng lc qun tr điu hành ca các TCTD tng bước được nâng cao đ tim cn vi thông l quc tế; Tính minh bch trong hot đng ca các TCTD tng bước được ci thin; Cht lượng tín dng được nâng cao cùng vi các bin pháp kim soát, phòng nga n xu mi phát sinh đã góp phn quan trng gim t l n xu ca h thng các TCTD; Công tác thanh tra, giám sát được tăng cường đã góp phn ngăn chn, phát hin và x lý kiên quyết các ri ro và sai phm ca TCTD, thúc đy các TCTD trin khai nghiêm túc, có hiu qu Quyết đnh s 1058/QĐ-TTg

Theo ông Nguyn Văn Du - Phó Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng cho biết, tính đến 30/6/2018, vn điu l ca toàn h thng ước đt 519,01 nghìn t đng, tăng 1,3% so vi cui năm 2017 và tăng 6,3% so vi cui năm 2016. Vn ch s hu ca toàn h thng ước đt 720,43 nghìn t đng, tăng 9,1% so vi cui năm 2017 và tăng 21,1% so vi cui năm 2016.

Đc bit, cht lượng tín dng cũng ngày càng được ci thin. Các gii pháp XLNX được trin khai đng b cùng vi các bin pháp kim soát, phòng nga n xu mi phát sinh đã góp phn quan trng nâng cao cht lượng tín dng và gim t l n xu ca h thng các TCTD. Bên cnh đó, Ngh quyết 42 bước đu đã to điu kin quan trng góp phn XLNX ti các TCTD. Đến cui tháng 6/2018, t l n xu so vi tng n là 2,09% gim so vi thi đim 31/12/2016 (2,46%).

Riêng đi vi kết qu XLNX theo Ngh quyết 42, đi din Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thông tin, tính đến hết 30/6/2018, h thng TCTD đã x lý được 138,29 nghìn t đng n xu xác đnh theo Ngh quyết 42 (không bao gm 61,04 nghìn t đng d phòng ri ro đ XLNX ni bng). Trong đó, XLNX ni bng là 70,23 nghìn t đng (chiếm 50,78%), x lý các khon n đang hch toán ngoi bng cân đi kế toán xác đnh theo Ngh quyết 42 là 21,59 nghìn t đng (chiếm 15,61%) và x lý các khon n xu xác đnh theo Ngh quyết 42 đã bán cho VAMC được thanh toán bng trái phiếu đc bit là 46,46 nghìn t đng (chiếm 33,59%).

Trin khai quyết lit và kp thi x lý khó khăn vướng mc

Ngay sau khi có Ngh quyết s 42/2017/QH14, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) là ngân hàng đu tiên đưa ra chương trình hành đng vi nhng gii pháp rt c th đ “gii cu” n xu ngay sau khi Ngh quyết 42 được ban hành.

Ch tch Hi đng thành viên Agribank Trnh Ngc Khánh cho biết, ngân hàng đã ban hành văn bn v min, gim lãi theo hướng tng điu chnh gim lãi sut ca tt c các khon n xu phát sinh trước ngày 15/8/2017 (ngày Ngh quyết 42 có hiu lc). Đng thi, Agribank cũng áp dng cơ chế min 100% lãi quá hn; min, gim lãi đi vi khách hàng khó khăn, thc hin nghĩa v tr n nhanh nht vi mc min, gim lãi cao nht có th lên ti 100% s lãi tn đng. Vi chính sách và cơ chế này, s lãi mà Agribank có th min, gim lên ti vài chc ngàn t đng.

Bên cnh đó, Agribank s thc hin cho vay h tr khó khăn đi vi tt c khách hàng có n đã x lý ri ro, đã bán.... nay có nguyn vng, kh năng và điu kin khôi phc sn xut, tng bước to ngun tr n ngân hàng. Đây có th coi là chính sách ưu đãi vi khách hàng đang có n xu…

Ch tch Trnh Ngc Khánh nhn mnh: "Ngh quyết 42 là cơ hi, đng thi cũng là thách thc, là điu kin cn, nhưng đ thu hi n có hiu qu, phi có điu kin đ đó là trin khai quyết lit, đng b, có hiu qu ni dung Ngh quyết này ca Quc hi, Ch th ca Th tướng Chính ph, Thng đc Ngân hàng Nhà nước đến toàn h thng và toàn th cán b, nhân viên Agribank.". Đến 15/08/2018, Agribank đã thu hi và x lý n xu theo Ngh quyết 42 là 60.105 t đng, chiếm 36,32%/ tng s n còn phi x lý, thu hi; trong đó: Thu đã bán cho VAMC 5.515 t đng chiếm 13,8% n đã bán (39.907 t đng); Thu n đã XLRR 6.921t đng, chiếm 14,8% n đã XLRR (46.698 t đng); Thu và x lý n xu ni bng 34.402 t đng; Thu và x lý n cơ cu gi nguyên nhóm n theo quyết đnh 780, Thông tư 09, Ngh đnh 55 là 15.093 t đng,...

Nhng khó khăn vn cn tháo g

Th nht: Mc dù, B tài chính có văn bn 4606/BTC-TCT ngày 20/04/2018 v quán trit thc hin Ngh quyết 42, tuy nhiên, ni dung văn bn chưa hướng dn chi tiết v vic np thuế khi x lý tài sn đm bo ca khon n xu dn đến còn có nhiu cách hiu và áp dng chưa thng nht mi đơn v trong Tng cc thuế

Th hai: Đi vi vic hoàn tr TSĐB là vt chng trong các v án hình s, hin chưa có văn bn quy phm pháp lut nào gii thích c th, thế nào là “nh hưởng vic x lý v án và thi hành án”. Do đó, vic có hay không hoàn tr vt chng trong v án hình s là TSĐB ca khon n xu s ph thuc vào nhiu quan đim ca mi cơ quan tiến hành t tng.

Th ba: V quá trình t tng, thi hành án: Vic x lý v án ca Tòa án, x lý tài sn ca cơ quan thi hành án thường kéo dài, đc bit khi các v án có mt trong các bên tuyên b phá sn.

Th tư: Vic xác lp quyn thu gi tài sn đi vi nhiu tài sn không d do trước đây ni dung v thu gi tài sn đm bo không ghi trong hp đng đm bo tin vay, nay tiến hành xác lp thì khách hàng không hp tác (không ký) cho nên không đ điu kin áo dng quyn thu gi tài sn đm bo theo Điu 7 Ngh quyết 42. Vì thế các TCTD rt lúng túng trong vic thu gi tài sn; Bên cnh đó khi khách hàng không hp tác trong vic bàn giao tài sn, các cơ quan chc năng (UBND, cơ quan công an, . . ) chưa phi hp tham gia h tr mt cách tích cc thì vic thu gi tài sn gp rt nhiu tr ngi, khó khăn.

Th năm: Theo Điu 8 trong Ngh quyết 42 có ni dung rút gn quá trình t tng và x lý tranh chp TSBĐ. Nhưng trên thc tế hơn 2.000 v vic ca các cp toà án và thi hành án chưa có v nào được x lý theo hình thc rút gn. Thêm na, các TSBĐ là bt đng sn d dang khi VAMC thu gi hoc bán chuyn cho ch đu tư mi còn gp khó khăn v hướng dn ca B Tài nguyên-Môi trường. Chưa k vi mi đa phương thì cách hiu khác nhau dn ti cách làm khác nhau, nên có đa phương được chuyn giao, có đa phương thì chưa, . . .

Kết qu XLNX dù đt được nhiu kết qu, nhưng t l n xu nói chung, bao gm c n xu ngoi bng ca các TCTD vn còn cao. Tuy nhiên, qua nhiu ý kiến phát biu ti hi ngh có th thy, đ đy nhanh hơn tiến trình XLNX đòi hi s chung sc, n lc ca toàn h thng chính tr, s h tr t Chính ph, Th tướng Chính ph, s phi hp ca các b, ngành, đa phương và đc bit là s n lc, quyết tâm vi trách nhim cao hơn na ca mi TCTD.

Quyết tâm hoàn thành nhim v đã đ ra

Thng đc NHNN Lê Minh Hưng cho rng, công tác x lý n xu là vic làm thường xuyên, liên tc ca h thng ngành Ngân hàng, đc bit là các TCTD. Ngh quyết 42 ra đi cùng vi s nht quán trong ch đo, điu hành ca Chính ph cùng vi NHNN và các B, ngành, đa phương đã to ra cơ chế, môi trường thun li đ x lý n xu và tái cơ cu các TCTD.

Thng đc NHNN hy vng, vi s ch đo sát sao, kp thi ca Quc Hi, Chính ph và Th tướng Chính ph, s quan tâm phi hp ca các b, ban, ngành Trung ương và đa phương và s n lc phn đu ca các đơn v trong ngành Ngân hàng, công tác tái cơ cu các TCTD gn vi x lý n xu s tiếp tc thu được kết qu tt, hoàn thành mc tiêu đã đ ra, to điu kin hot đng ngân hàng ngày càng an toàn, lành mnh, đóng góp ngày càng tích cc vào s phát trin chung ca đt nước.

Xem 481 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng