Thứ năm, 22 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Cẩn trọng với cho vay ngang hàng

Can trong voi cho vay ngang hangLS. Trương Thanh Đc - Công ty lut Basico cho rng, ri ro ln nht ca mô hình P2P là lãi sut cao và nếu không tr n đúng hn s chu “sc ép ln” khi b đòi n.

Cho vay ngang hàng (P2P lending) là mô hình kết ni trc tiếp gia người có vn và người cn vn thông qua nn tng trc tuyến. Ti Vit Nam đã xut hin mt s công ty hot đng theo mô hình này, song do thiếu hành lang pháp lý nên hot đng ca nhng công ty này cũng gây ra nhng lo ngi nht đnh cho các bên tham gia. Mi đây, nhiu cnh báo đt ra đi vi hình thc này khi xy ra hin tượng hàng ngàn người t rút tin t các trang cho vay ngang hàng Trung Quc - ngành công nghip P2P ln nht thế gii.

Vic thm đnh h sơ khách hàng được tiến hành trc tuyến mt cách nhanh chóng và r hơn hình thc truyn thng, nhà đu tư có quyn la chn đi tác mun vay trên nn tng P2P. Đây được coi là đim khá ưu vit so vi hình thc tín dng truyn thng ca  ngân hàng, vì h có th nm gi và khai thác khi lượng d liu thông tin khách hàng cc ln, có kh năng kết ni vi tt c các thành phn kinh tế. Vi vic trí tu nhân to s ngày càng phát trin, gii chuyên gia d báo xu hướng này s tiếp tc được nhân rng nhiu quc gia trên thế gii.Trao đi vi mt chuyên gia tài chính, ông này cho rng cho vay ngang hàng là xu hướng toàn cu và hình thc này có nhiu đim thun li cho nn kinh tế. Cho vay ngang hàng được thc hin da trên nn tng công ngh thông tin, nhng DN hot đng theo loi hình này s dng công ngh Big Data đ thu thp tt c d liu ca c hai phía người cho vay và người đi vay.

Ths. T Quang Đôn - Phó v trưởng V Pháp chế (NHNN) chia s, mô hình thanh toán ngang hàng - không qua trung gian là mô hình không có s tham gia ca trung gian tài chính cung ng dch v thanh toán trong giao dch gia người thanh toán và người th hưởng. Chính bi thế, ngày nay vi s phát trin ca công ngh và tin k thut s đã cho phép các giao dch như vy được thc hin nhiu hơn. Song, ông Đôn cũng lưu ý vic thc hin các giao dch như vy tim n nhiu ri ro, nht là không phi quc gia nào cũng tha nhn vic s dng tin k thut s (như bitcoin) làm phương tin thanh toán hp pháp.

Vn đ hin nay ti Vit Nam, vn chưa có hành lang pháp lý đ điu chnh hot đng cho vay ngang hàng. Bn thân cho vay là mt trong các hot đng cp tín dng, nhưng vi hình thc cho vay ngang hàng, hin không b điu chnh bi Lut Các TCTD mà mi ch được điu chnh theo B lut Dân s 2015. Thm chí theo chia s ca mt chuyên gia, thc tế không có nhng quy đnh chi tiết cho vay dưới hình thc nào, lãi sut ra sao, phương thc tr n… mà ch có nhng nguyên tc chung trong giao dch gia cá nhân vi nhau nên hin ti B lut Dân s không đ quy đnh vi cho vay ngang hàng.

Ch ra nhng ri ro ca mô hình cho vay ngang hàng, LS. Trương Thanh Đc - Công ty lut Basico cho rng, ri ro ln nht ca mô hình P2P là lãi sut cao và nếu không tr n đúng hn s chu “sc ép ln” khi b đòi n. Nếu các công ty P2P ch đơn gin là môi gii, kết ni gia người vay và người cho vay, thì khi rc ri xy ra, trách nhim hoàn toàn do hai bên t gii quyết. Nhưng nếu công ty P2P t chc huy đng vn cho vay thì s vi phm quy đnh cho vay ca các TCTD.

Qu vy, hin Vit Nam, ch có ngân hàng mi có quyn huy đng tin ca dân chúng, các công ty P2P ch có nhim v liên kết trung gian. Thế nhưng các chuyên gia cho rng cũng không loi tr kh năng s có th ny sinh nhng công ty huy đng vn bng nhiu cách, dùng vn đó cho vay đi vi các thành phn kinh tế khác, khi hành lang pháp lý chưa hoàn thin.

Vì vy, các chuyên gia cho rng, cn nhanh chóng xây dng hành lang pháp lý đ điu chnh hot đng này; hoc có th đưa ra gii pháp s có khuôn kh pháp lý th nghim (sandbox). Khi đưa vào sandbox chc chn s được tiến hành nhanh, an toàn hơn vì theo chuyên gia “không nên c thy mi là ngi vic ri ro, nếu có th đưa được vào sanbox thì ri ro s trong tm kim soát ca cơ quan nhà nước, ch không th nào áp dng rng rãi cho các đi tượng như hin nay”.

Mô hình cho vay ngang hàng đã được nhiu quc gia trên thế gii trin khai. Vit Nam cũng không th nào phát trin sao cũng được nên vic đưa vào sandbox cho phù hp vi điu kin Vit Nam là hoàn toàn hp lý. Tuy nhiên, v chuyên gia này cũng nhn thy vic th nghim không nên kéo dài đ có th áp dng chính thc và nhân rng mô hình này mt cách hiu qu nht.

Sau khi hoàn thành th nghim trong môi trường sandbox, theo ông Nguyn Hưng - Tng giám đc TPBank, đơn v th nghim có th được cho phép trin khai thí đim trong phm vi rng hơn, vi điu kin kết qu th nghim tho mãn mc tiêu đ ra t ban đu và đơn v có th đm bo tuân th các quy đnh pháp lý liên quan.

Mt khác, trong trường hp kết qu th nghim cho thy cn có s điu chnh, b sung hành lang pháp lý, cơ quan qun lý nhà nước có th cùng t tham vn nghiên cu, trin khai th nghim sâu hơn đ đưa ra quyết đnh phù hp vi mô hình sandbox, c đơn v th nghim và cơ quan qun lý nhà nước đu có kh năng giám sát công ngh mi trong môi trường gn vi thc tế trin khai. T đó xây dng cái nhìn tng quan và đưa ra đánh giá khách quan v các ri ro, tính kh thi và hiu qu ca gii pháp. Ban ch đo Fintech ca NHNN cũng đã xác đnh nhim v quan trng nht trước mt là xây dng khung pháp lý cho lĩnh vc Fintech, tp trung vào mt s lĩnh vc, trong đó có cho vay ngang hàng…

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 11720 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.