Eximbank đặt kế hoạch lãi trước thuế 5,000 tỷ đồng trong năm 2023

Thứ hai, 05 Tháng 12 2022 08:32

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023 (sẽ trình Đại hội đồng cổ đông) với lợi nhuận trước thuế đạt 3,500 tỷ đồng trong năm 2022 và 5,000 tỷ đồng trong năm 2023.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Eximbank đặt mục tiêu thu về 5,000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng mức tăng 43% so với kết quả dự kiến 3,500 tỷ đồng cho năm 2022. Mục tiêu đến cuối năm 2023, tổng tài sản Eximbank đạt 210,000 tỷ đồng (tăng 14%), dư nợ tín dụng đạt 146,600 tỷ đồng (tăng 14%), huy động vốn đạt 165,000 tỷ đồng (tăng 12%) và tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 1.6% so với mức 1.7% năm nay.

Eximbank dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 16/01/2023 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế các nhân sự đã từ nhiệm. Kế hoạch bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được công bố sau khi 2 thành viên Hội đồng quản trị của Eximbank có đơn từ nhiệm vào ngày 24/10/2022.

Cụ thể, bà Lê Hồng Anh - Thành viên Hội đồng quản trị và ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã có đơn từ nhiệm khỏi Hội đồng quản trị Eximbank vì lý do cá nhân.

Bà Lê Hồng Anh và ông Đào Phong Trúc Đại được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Eximbank tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/02/2022. Hai nhân sự này đại diện cho nhóm cổ đông của Tập đoàn Thành Công.

Xem 176 lần