DIV TP. Hồ Chí Minh hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra năm 2022

Thứ ba, 22 Tháng 11 2022 02:11

Theo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (DIV TP. Hồ Chí Minh) vừa cho biết, đã hoàn thành công tác kiểm tra 6/6 đơn vị theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Năm 2022, DIV TP. Hồ Chí Minh được Thống đốc NHNN giao kiểm tra 6 Quỹ tín dụng Ngân dân (QTDND) trên địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh. Ngoài các nội dung kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi (BHTG), nội dung kiểm tra năm 2022 được bổ sung về kiểm tra các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động; kiểm tra hoạt động cho vay. Trong đó, đặc biệt là đối chiếu trực tiếp khoản vay và kiểm tra, xác minh việc sử dụng vốn vay thực tế của khách hàng.

DIV TP Ho Chi Minh hoan thanh ke hoach kiem tra QTDND

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung, các tổ chức tham gia BHTG đã cung cấp cho Đoàn kiểm tra kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung kiểm tra; đã ban hành đầy đủ và kịp thời các văn bản quy định nội bộ liên quan đến hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm, việc quản lý và sử dụng ấn chỉ quan trọng, quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động QTDND và hoạt động cho vay. Nội dung của các văn bản nhìn chung phù hợp với các quy định pháp luật và của NHNN; đã thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở các thông tin liên quan đến việc nhận tiền gửi theo quy định, như: lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm; thủ tục giao nhận tiền gửi tiết kiệm; quy định về từng hình thức nhận tiền gửi tiết kiệm; xử lý đối với trường hợp nhàu nát, rách, mất thẻ tiết kiệm; biện pháp tra cứu khoản tiền gửi tiết kiệm. Quy trình nhập/xuất kho, giao nhận, quản lý và sử dụng ấn chỉ nhìn chung đã thực hiện theo quy định nội bộ và quy định của NHNN; kiểm kê định kỳ tháng, tổng kiểm kê 2 lần/năm, sắp xếp, bảo quản, lưu trữ ấn chỉ quan trọng an toàn theo quy định; số lượng nhập/xuất/tồn đảm bảo khớp đúng giữa sổ sách theo dõi, biên bản kiểm kê và chứng từ kế toán tại thời điểm kiểm tra; đối chiếu trực tiếp khoản vay và xác minh việc sử dụng vốn vay thực tế của khách hàng vay vốn chưa phát hiện thông tin sai lệch về số dư và đa số các khách hàng xác nhận mục đích vay khớp với mục đích vay ghi trong hợp đồng tín dụng.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra vẫn phát hiện một số tồn tại chưa được khắc phục triệt để, như quy chế tiền gửi tiết kiệm còn có một số nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật; chưa niêm yết mẫu sổ tiết kiệm trắng do Ngân hàng Hợp tác xã ban hành; chưa lập giấy đề nghị xuất ấn chỉ, phiếu xuất kho ấn chỉ quan trọng; ban hành văn bản nội bộ về hoạt động chưa phù hợp với quy định; một số hồ sơ vay vốn xác nhận mục đích sử dụng vốn vay thực tế không khớp đúng với mục đích sử dụng vốn ghi trong hợp đồng tín dụng; một số đơn vị thực hiện việc hạn chế cấp tín dụng chưa đúng theo quy định nội bộ về giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của QTDND và quy định của NHNN; trong việc tính phí BHTG có 3 đơn vị đã khấu trừ phí thừa với số tiền là hơn 1,2 triệu đồng; 3 đơn vị tính và nộp đúng phí BHTG.

Kết thúc đợt kiểm tra, DIV TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kết luận kiểm tra đối với từng đối tượng kiểm tra, yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại trong việc thực hiện quy định pháp luật về BHTG. Với những tồn tại mà Đoàn kiểm tra xác định nêu trên, đề nghị NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh có chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra, tăng cường kiểm soát trong công tác lấy số liệu, tính toán các tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn; quản lý và sử dụng ấn chỉ quan trọng trong thời gian tới, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, sự an toàn trong hoạt động của QTDND.

Ngoài ra, DIV TP. Hồ Chí Minh cũng đã gửi báo cáo kết quả kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc đến NHNN Chi nhánh tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai. Trong đó kiến nghị Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng xem xét, chỉ đạo xử lý đối với kết quả kiểm tra theo quy định, đồng thời ban hành kết luận kiểm tra đối với nội dung kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về BHTG với từng đối tượng kiểm tra, yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại như:

Xác định đúng tiền gửi được bảo hiểm và không được bảo hiểm theo Điều 18, 19 Luật BHTG, tính và nộp phí chính xác theo quy định.

Lập và cung cấp chính xác thông tin, báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm theo quy định tại Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-BHTG ngày 15/12/2017 và Quyết định số 1248/QĐ-BHTG ngày 31/12/2019 của DIV. Hạch toán đúng quy định, hướng dẫn của NHNN, quản lý tiền gửi được bảo hiểm và hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ liên quan đến tiền gửi được bảo hiểm đúng quy định. Xây dựng và ban hành văn bản nội bộ liên quan đến quy trình nhận tiền gửi đầy đủ, phù hợp với quy định của NHNN.

Để đáp ứng nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN, DIV TP. Hồ Chí Minh đã có một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trong thời gian tới, cụ thể:

Kiến nghị NHNN xây dựng và hoàn thiện đồng bộ các văn bản pháp lý liên quan đến quy trình hạch toán, luân chuyển chứng từ đối với hoạt động huy động tiền gửi của QTDND. Hiện tại, Công văn 2685/NHNN-KTTC chỉ là văn bản “Hướng dẫn quy trình hạch toán, luân chuyển chứng từ, mở sổ kế toán tại phòng/điểm giao dịch của quỹ tín dụng cơ sở”.

DIV tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả triển khai công tác kiểm tra QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc để rút kinh nghiệm, phát huy các vấn đề tích cực, điều chỉnh công việc để giảm bớt hạn chế trong công tác của các đoàn kiểm tra, công tác kiểm tra trong thời gian tới.

Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ, đặc biệt là công tác kiểm tra theo quy trình của thanh tra đối với cán bộ DIV tham gia kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Theo DIV TP. Hồ Chí Minh

Xem 148 lần