KienlongBank đã thực hiện được 78% so kế hoạch sau 9 tháng

Thứ tư, 02 Tháng 11 2022 03:16

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank) cho biết, lợi nhuận trước thuế quý 3/2022, đạt hơn 165 tỷ đồng, gấp 2.3 lần cùng kỳ, dù quý này phải trích lập hơn 182 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng trong khi cùng kỳ được hoàn nhập.

Riêng quý 3, thu nhập lãi thuần gấp đôi cùng kỳ, đạt gần 589 tỷ đồng. Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng như lãi từ dịch vụ (+59%), lãi từ hoạt động khác (gấp 10 lần), mua bán chứng khoán đầu tư thu về khoản lãi 7.5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ. Trong quý, KienlongBank đã dành ra hơn 182 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi cùng kỳ được hoàn nhập gần 9.4 tỷ đồng, do đó Ngân hàng thu lãi trước thuế hơn 165 tỷ đồng, gấp 2.3 lần.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, KienlongBank thu được hơn 513 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. So với kế hoạch 660 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm 2022, KienlongBank thực hiện được 78% sau 9 tháng.

Tính đến cuối quý 3, quy mô tổng tài sản thu hẹp 4% so với đầu năm, chỉ còn 80,626 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 87% (639 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 7% (41,061 tỷ đồng)… Tiền gửi khách hàng giảm 18%, chỉ còn 42,225 tỷ đồng.

Xem 185 lần