Eximbank được tăng vốn điều lên 14,814 tỷ đồng

Thứ ba, 13 Tháng 9 2022 03:05

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận cho tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 2,459 tỷ đồng, từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo phương án tăng vốn điều lệ mà Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng đã thông qua.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Eximbank thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước sau khi tăng vốn.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2 của Eximbank hồi tháng 5 vừa qua đã thông qua phương án phát hành gần 246 triệu cp để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận được 20 cp mới). Nguồn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021.

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ là gần 2,937 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức gần 2,459 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức dự kiến là gần 478 tỷ đồng, được giữ lại để củng cố và nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng.

Sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu chia cổ tức, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ 12,355 tỷ đồng lên 14,814 tỷ đồng.

Xem 288 lần