MB được sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động

Thứ tư, 25 Tháng 8 2021 07:19

Ngày 10/8/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1318/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB).

Theo đó, Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 100/GP-NHNN ngày 16/10/2018 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Quân đội được sửa đổi thành: Vốn điều lệ: 37.783.217.770.000 đồng (Ba mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi ba tỷ hai trăm mười bảy triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).

MB đội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 100/GP-NHNN ngày 16/10/2018 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Quân đội Quyết định số 1913/QĐ-NHNN ngày 09/11/2020 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Xem 1008 lần