Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính cổ phần Handico

Thứ sáu, 24 Tháng 9 2021 06:34

Ngày 21/9/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1502/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính cổ phần Handico.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1 Giấy phép số 157/GP-NHNN ngày 06/6/2008 của Thống đốc NHNN về thành lập và hoạt động Công ty tài chính cổ phần Handico như sau: “2. Địa điểm trụ sở chính: Tầng 2 Khối Nối, Tòa nhà N02-T1 khu Đoàn Ngoại Giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 157/GP-NHNN ngày 06/6/2008 của Thống đốc NHNN về thành lập và hoạt động Công ty tài chính cổ phần Handico.

Công ty tài chính cổ phần Handico có trách nhiệm thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với thay đổi địa điểm trụ sở chính đã được chấp thuận, đăng ký kinh doanh, công bố nội dung thay đổi và báo cáo việc thực hiện cho NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đảm bảo trụ sở chính đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 42 Luật Doanh nghiệp, khoản 2 Điều 20 Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc NHNN quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Xem 966 lần