Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Thứ tư, 14 Tháng 12 2022 10:14

Ngày 11/12/2022, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã thay mặt Bộ trưởng ký Quyết định số 1057/QĐ-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2022 về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Theo đó, phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã được Đại hội bất thường của Hiệp hội thông qua ngày 08/7/2022. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có 8 Chương, 30 Điều, có hiệu lực ngay kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thông tin chi tiết về Quyết định số 1057/QĐ-BNV và Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam xem tại đây (Tải file PDF Quyết định của Bộ Nội Vụ tại đây và Điều lệ (sửa đổi bổ sung) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tại đây).

Xem 494 lần

footer