Bac A Bank thông báo về lãi suất Kỳ tính lãi thứ 01 của trái phiếu

Thứ hai, 13 Tháng 2 2023 03:24

Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank) vừa đưa ra thông báo về lãi suất Kỳ tính lãi thứ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 27/02/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 27/02/2024 của trái phiếu BABL202202-7L, BABL202202-7C và BABL202202-8C.

Ký hiệu trái phiếu: BABL202202-7L, BABL202202-7C và BABL202202-8C.

Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng năm 2022.

Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là Nợ Thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào Vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành theo các quy định pháp luật hiện hành.

Mã trái phiếu: Mã Trái Phiếu sẽ được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định hiện hành sau khi BAC A BANK hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tập trung tại VSD.

Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.

Ngày phát hành: 27/02/2023

Ngày đáo hạn: 27/02/2030 (Riêng trái phiếu ký hiệu BABL202202-8C, có ngày đáo hạn là 27/02/20310).

Ngày thực hiện quyền mua lại: Đối với trái phiếu ký hiệu BABL202202-7L, có ngày 27/08/2024; Đối với trái phiếu ký hiệu BABL202202-7C, có ngày 27/02/2025; Đối với trái phiếu ký hiệu BABL202202-8C, có ngày 27/02/2026.

Kỳ tính lãi thứ 01: Kể từ (và bao gồm) ngày 27/02/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 27/02/2024.

Lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi thứ 01: Đối với trái phiếu ký hiệu BABL202202-7L, có Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,1%/năm; Đối với trái phiếu ký hiệu BABL202202-7C, có Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,3%/năm; Đối với trái phiếu ký hiệu BABL202202-8C, có Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,5%/năm.

Trong đó, “Lãi Suất Tham Chiếu”: dùng để xác định lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi, là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại Ngày Xác Định Lãi Suất. Trong trường hợp có các lãi suất ưu đãi cho một hoặc một số đối tượng khách hàng cụ thể hoặc cho một hoặc một số mức tiền gửi cụ thể, Lãi Suất Tham Chiếu là mức lãi suất cao nhất được công bố.

Ngày Xác Định Lãi Suất đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái Phiếu (30/01/2023)

Lãi Suất Tham Chiếu xác định tại Ngày Xác Định Lãi Suất (30/01/2023) của Ngân hàng TMCP Bắc Á là 9,4%/năm.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Bắc Á xin thông báo lãi suất kỳ tính lãi thứ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 27/02/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 27/02/2024 đối với các trái phiếu như sau: Trái phiếu BABL202202-7L: 10,5%/năm; Trái phiếu BABL202202-7C: 10,7%/năm; Trái phiếu BABL202202-8C: 10,9%/năm;

Xem 278 lần

footer