Bac A Bank thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng

Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 03:53

Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank; Mã chứng khoán: BAB) thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo phương thức phân phối trực tiếp thông qua các chi nhánh, phòng giao dịch, trụ sở chính.

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 189/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 1/7/2022;

Văn bản số 7970/UBCK-QLCB do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/11/2022 về việc báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 của BAB;

Văn bản số 8350/UBCK-QLCB do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/12/2022 về việc báo cáo điều chỉnh thông tin chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 của BAB.

Giới thiệu về tổ chức phát hành:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng thương mại cổ phần phần Bắc Á

Tên viết tắt: Bac A Bank

Địa chỉ trụ sở chính: Số 117, đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại: 0383.844277 Số fax: 0383.841757 Website: www.baca-bank.vn;

Vốn điều lệ: 8.133.863.400.000 đồng (tám nghìn một trăm ba mươi ba tỷ tám trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm nghìn đồng).

Mã cổ phiếu: BAB

Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Số hiệu tài khoản: 119962.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900325526 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 10/10/1995, cấp thay đổi lần thứ 36 ngày 22/11/2022.

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác. Mã số: 6419

Sản phẩm, dịch vụ chính:

Sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng cá nhân: tiền gửi, cho vay, thanh toán, dịch vụ thẻ, các dịch vụ ngân hàng điện tử, bảo hiểm…

Sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp: tiền gửi, cho vay, thanh toán, bảo lãnh, các dịch vụ ngân hàng điện tử, bảo hiểm…

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 47/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 16/4/2019.

Mục đích chào bán: Mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Bac A Bank là để tăng quy mô hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phương án chào bán:

Tên trái phiếu: Trái phiếu Bac A Bank phát hành ra công chúng năm 2022

Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào Vvn cấp 2 của Tổ chức phát hành theo các quy định pháp luật hiện hành.

Mã trái phiếu: sẽ được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định hiện hành sau khi Bac A Bank hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tập trung tại VSD.

Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.

Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 25.646.000 (hai mươi lăm triệu sáu trăm bốn mươi sáu nghìn) trái phiếu, đã bao gồm số lượng trái phiếu còn lại chưa phát hành của Đợt 1 là 13.646.000 (mười ba triệu sáu trăm bốn mươi sáu nghìn) trái phiếu, trong đó:

Trái phiếu BAB202202-7L: 6.945.500 trái phiếu

Trái phiếu BAB202202-7C: 13.686.000 trái phiếu

Trái phiếu BAB202202-8C: 5.014.500 trái phiếu

Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 2.564.600.000.000 VND (hai nghìn năm trăm sáu mươi bốn tỷ sáu trăm triệu đồng), đã bao gồm 1.364.600.000.000 VND (một nghìn ba trăm sáu mươi bốn tỷ sáu trăm triệu đồng) còn lại chưa phát hành của đợt 1, trong đó:

Trái phiếu BAB202202-7L: 694.550.000.000 VND

Trái phiếu BAB202202-7C: 1.368.600.000.000 VND

Trái phiếu BAB202202-8C: 501.450.000.000 VND

Kỳ hạn trái phiếu (đợt 2):

Trái phiếu BAB202202-7L, kỳ hạn là 07 (bảy) năm

Trái phiếu BAB202202-7C, kỳ hạn là 07 (bảy) năm

Trái phiếu BAB202202-8C, kỳ hạn là 08 (tám) năm

Lãi suất (đợt 2):

Trái Phiếu BAB202202-07L: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 1,1%/năm.

Trái Phiếu BAB202202-07C: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 1,3%/năm.

Trái Phiếu BAB202202-08C: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 1,5%/năm

Trường hợp Tổ chức phát hành không thực hiện quyền mua lại tại ngày thực hiện quyền mua lại tương ứng của mỗi trái phiếu, lãi suất trái phiếu áp dụng cho kỳ tính Lãi kể từ năm thứ 6 đến khi đáo hạn trái phiếu như sau:

Trái Phiếu BAB202202-07L: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 3,1%/năm.

Trái Phiếu BAB202202-07C: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 3,3%/năm.

Trái Phiếu BAB202202-08C: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 3,5%/năm.

Trong đó, “Lãi suất tham chiếu”: dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi, là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Bac A Bank tại ngày xác định lãi suất. Trong trường hợp có các lãi suất ưu đãi cho một hoặc một số đối tượng khách hàng cụ thể hoặc cho một hoặc một số mức tiền gửi cụ thể, lãi suất tham chiếu là mức lãi suất cao nhất được công bố.

Tổ chức phát hành sẽ công bố trên trang thông tin điện tử (website) về kết quả xác định lãi suất cho những người sở hữu trái phiếu vào trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi ít nhất 1 (một) ngày làm việc. Những người sở hữu trái phiếu đồng ý và cam kết rằng kết quả xác định lãi suất trái phiếu của Tổ chức phát hành sẽ được áp dụng đối với toàn bộ trái phiếu trừ khi có sai sót về số học một cách rõ ràng.

Nếu pháp luật quy định cụ thể mức lãi suất trái phiếu tối đa và mức lãi suất trái phiếu thỏa thuận tại bản cáo bạch này cao hơn mức lãi suất tối đa, thì mức lãi suất trái phiếu tối đa được phép theo quy định của pháp luật sẽ được áp dụng kể từ ngày quy định đó có hiệu lực.

Ngày xác định lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua trái phiếu. Ngày xác định lãi suất đối với các kỳ tính lãi tiếp theo là ngày làm việc thứ 7 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi.

Kỳ trả lãi: Định kỳ 12 (mười hai) tháng.

Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu.

Phương thức phân phối (Đợt 1): trái phiếu được phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư tại trụ sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch của Bac A Bank trên toàn quốc.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Số lượng đặt mua tối thiểu 500 (Năm trăm) trái phiếu hoặc bội số của 500 (năm trăm) trái phiếu.

Đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế: Số lượng đặt mua tối thiểu 1.000 (một nghìn) trái phiếu hoặc bội số của 1.000 (một nghìn) trái phiếu.

Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 30/1/2023 đến ngày 27/2/2023

Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: Tại trụ sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc

Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 30/1/2023 đến ngày 27/2/2023

Ngày phát hành: 27/02/2023 (là ngày kết thúc việc nhận tiền mua trái phiếu)

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu

Số tài khoản:12410003503315

Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bắc Á

Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

Địa điểm công bố bản cáo bạch: Bản cáo bạch được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Bắc Á: www.baca-bank.vn; Trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Chứng khoán ACB: www.acbs.com.vn.

Đăng ký lưu ký tập trung và niêm yết trái phiếu

Trái phiếu do Ngân hàng TMCP Bắc Á chào bán ra công chúng sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (hay còn gọi là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) và niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán. Trái phiếu sẽ được giao dịch chính thức sau khi các Cơ quan quản lý chấp thuận các thủ tục nêu trên.

Các tổ chức liên quan

Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Léman Luxury, 117 Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 7300 7000 Fax: (028)7300 3751

Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 3824 1991 Fax: (84.24) 3825 3973

Xem 322 lần

footer