Agribank thông báo ngày chốt danh sách để thực hiện quyền trả lãi trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021

Thứ năm, 01 Tháng 12 2022 01:49

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa đưa ra thông báo ngày 12/12/2022 là ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện trả lãi trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021.

Tên chứng khoán: Trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021 của Agribank

Mã chứng khoán: VBA121033

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 1.000.000 đồng/trái phiếu.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2022.

Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 30/6/2022 đến và không bao gồm ngày 31/12/2022) của trái phiếu VBA121033).

Nội dung cụ thể:

- Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp

- Lãi suất: 6,58%/năm

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu nhận 33.170,411 đồng (Ba mươi ba nghìn, một trăm bảy mươi phẩy bốn trăm mười một đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức 1.000.000 * 6,58%*184 ngày/365 ngày.

Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

- Ngày thanh toán: 03/01/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký tại Công ty cổ phần chứng khoán Agribank (Agiseco).

Chi tiết thông báo của Agribank xem tại đây.

Xem 344 lần

footer