Vietbank sẽ mua lại hơn 340 tỷ đồng trái phiếu trong quý 4

Thứ sáu, 14 Tháng 10 2022 03:12

Hội đồng quản trị Ngân hàng Việt Nam Thương tín (Vietbank) vừa nhất trí thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu với giá trị dự kiến 343 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong quý 4/2022.

Trái phiếu được mua lại có mã VIETBANK.L.20.27.001, phát hành vào ngày 28/10/2020, kỳ hạn 7 năm, kỳ thanh toán lãi 1 năm/lần. Tổ chức tư vấn phát hành và lưu ký rái phiếu là Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV).

Theo kế hoạch, Vietbank dùng nguồn tiền từ hoặt động kinh doanh để mua lại 343 tỷ đồng trái phiếu trong quý 4/2022. Giá trị mua lại bằng mệnh giá cộng dồn lãi trái phiếu chưa thanh toán tính đến ngày mua lại không không bao gồm ngày mua lại.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022 cho thấy, tính đến cuối tháng 6, Vietbank có 2,585 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 1,000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn gốc 7 năm của Ngân hàng có lãi suất thả nổi, lãi suất năm đầu tiên cố định từ 7 - 8.23%; trái phiếu 2 năm có lãi suất cố định từ 5.2 - 5.5%/năm.

Tính đến cuối tháng 6, Ngân hàng có 956 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Đồng thời, Ngân hàng nắm giữ khoảng 4,903 tỷ đồng trái phiếu do các tổ chức kinh tế và 5,413 tỷ đồng trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành.

Xem 351 lần

footer