CB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Trương Thị Linh Đang

Thứ sáu, 08 Tháng 7 2022 05:54

Ngân hàng Xây dựng (CB) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm khoản vay để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 880/2022/TB-CB ngày 04/07/2022 được gửi tới bà Trương Thị Linh Đang.

Tài sản đảm bảo thu giữ: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT753788, số vào sổ cấp GCN: CS01509 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 18/12/2019, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 743

- Tờ bản đồ số: 7

- Địa chỉ: TDP 2, Đông Hải, Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

- Diện tích: 300m² (Ba trăm mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở 50m², đất trồng cây lâu năm 250m²

- Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: sử dụng đến ngày 30/09/2047.

- Nguồn gốc sử dụng: Được tặng cho đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất: 50m²; Được tặng cho đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 250m²

Chủ sử dụng: Trương Thị Linh Đang.

Lý do thu giữ tài sản: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo các thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa các bên và theo quy định pháp luật.

Thời gian thu giữ tài sản: 10h30 ngày 27 tháng 7 năm 2022.

Xem 390 lần

footer