CHỦ NHẬT, 28/05/2023

Hinh anh vung Bac Trung Bo va duyen hai Trung BoNgày 10/2/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 193/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ 10/2/2023.

Quy chế phối hợp phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bốNgày 8/2/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của NHNN Việt Nam.

Hinh anh phat trien kinh te tap theNgày 2/2/2023, Chính phủ đã có Nghị quyết 09/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả quan điểm chỉ đạo, phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể mà Nghị quyết số 20-NQ/TW đã đề ra.

Hinh anh van ban het hieu lucNgày 30/01/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 127/QĐ-NHNN Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2022.

Hinh anh hoat dong Ngan hang thoi covidNgày 31/12/2022, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 27/2022/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng được áp dụng từ ngày 01/3/2023.

Hinh anh hoat dong Ngan hang thoi covidNgày 31/12/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 26/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019, quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư số 26 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2022.

Quy dinh moi ve che do ke toan giao nhan va tieu huy tienNgày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 25/2022/TT-NHNN, với nhiều quy định mới về chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được áp dụng từ ngày 15/2/2023.

Hinh anh linh luong huuTheo Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội, nhiều quy định mới về tiền lương, lương hưu, phụ cấp ưu đãi nghề, trợ cấp bảo hiểm xã hội có hiệu lực trong năm 2023.

Tien cong ducNgày 19/1, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 04/2023/TT-BTC về hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích...

footer