Sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định về Quỹ tín dụng Nhân dân

Thứ hai, 06 Tháng 3 2023 02:45

Ngày 01/03/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 01/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-NHNN quy định về Quỹ tín dụng Nhân dân. Thông tư số 01 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2023.

Theo đó, Thông tư nhằm triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và quỹ tín dụng nhân dân.

Cụ thể, Trong trường hợp không khai thác được các thông tin cần thiết trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, NHNN chi nhánh có quyền yêu cầu cung cấp bản sao một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú theo quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Một số cụm từ được thay thế, trong đó, cụm từ “đăng ký kinh doanh” được thay bằng cụm từ “đăng ký hợp tác xã”; cụm từ “Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” thay bằng cụm từ “Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập hoặc số giấy tờ khác có giá trị tương đương”.

Các Quỹ tín dụng nhân dân đã thành lập và hoạt động theo giấy phép do NHNN cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành không phải xin cấp lại Giấy phép theo quy định tại thông tư này.

Sổ góp vốn đã được Quỹ tín dụng nhân dân cấp cho thành viên trước ngày thông tư này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng hoặc đổi mới khi thành viên có yêu cầu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2023

Thông tin chi tiết Thông tư số 01/2023/TT-NHNN

Xem 345 lần

footer