Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối quy định tại Thông tư số 23

Thứ hai, 27 Tháng 2 2023 02:09

Ngày 18/1/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 99/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối quy định tại Thông tư số 23/2022/TT- NHNN ngày 30/12/2022 thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quyết định 99/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Theo đó, Quyết định nhằm sửa đổi nội dung các thủ tục hành chính có mã như sau: 1.003499, 1.003485, 1.003475, 2.001357 được công bố tại Quyết định số 2278/QĐ-NHNN ngày 15 tháng 11 năm 2016 và 1.001841 được công bố tại Quyết định số 1762/QĐ-NHNN ngày 01/9/2015.

Xem 450 lần

footer