CHỦ NHẬT, 29/01/2023

Công chức ngân hàng sẽ có 2 lần thay đổi lương trong năm 2023

Thứ tư, 30 Tháng 11 2022 07:44

Theo Thông tư số 12/2019/TT-NHNN, công chức ngành ngân hàng có 06 ngạch tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh, mã số ngạch và xếp lương. Nhưng việc xếp lương của công chức ngành ngân hàng sẽ thực hiện theo quy định mới tại Thông tư 14/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ 1/1/2023. Như vậy, trong năm 2023, công chức ngân hàng sẽ có hai lần thay đổi lương, lần thứ nhất từ 1/1/2023 và lần thứ 2 từ 1/7/2023.

Cụ thể, ngạch Kiểm soát viên cao cấp (mã số 07.044), ngạch Kiểm soát viên chính (mã số 07.045), ngạch Kiểm soát viên (mã số 07.046), ngạch Thủ kho (mã số 07.048), ngạch Thủ quỹ ngân hàng (mã số 06.034) và ngạch Kiểm ngân (mã số 07.047).

Việc tính lương của công chức ngân hàng vẫn được tính căn cứ vào mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng theo công thức: Hệ số x 1,49 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, theo Thông tư 14/2022/TT-NHNN sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 nhằm thay thế Thông tư 12/2019/TT-NHNN.

Theo đó, việc xếp lương của công chức ngành ngân hàng sẽ thực hiện theo quy định mới tại Thông tư 14/2022/TT-NHNN từ 1/1/2023. Nhìn chung, quy định xếp lương vẫn giữ nguyên như Thông tư 12/2019/TT-NHNN ngoại trừ ngạch thủ kho, thủ quỹ ngân hàng và ngân viên tiền tệ - kho quỹ.

Ngoài ra, vào ngày 11/11/2022, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước trong đó thống nhất với đề xuất tăng lương cơ sở từ 1/7/2023.

Cụ thể, công chức, viên chức nói chung và công chức ngân hàng nói riêng sẽ được tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023. Do đó, từ 1/7/2023, lương công chức ngân hàng cũng được tăng tương ứng theo mức tăng của lương cơ sở.

Như vậy, trong năm 2023, công chức ngân hàng sẽ có hai lần thay đổi lương: Lần thứ nhất từ 1/1/2023 xếp lương theo quy định mới tại Thông tư 14/2022/TT-NHNN áp dụng với một số ngạch công chức ngân hàng và lần thứ hai là từ 1/7/2023 được xếp lương theo mức lương cơ sở mới 1,8 triệu đồng/tháng thay vì 1,49 triệu đồng/tháng hiện nay. 

Xem 338 lần

footer