Từ ngày 1/8/2022, áp dụng quy định mới về lãi suất rút trước hạn tiền gửi

Thứ tư, 22 Tháng 6 2022 08:16

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 04/2022/TT-NHNN (Thông tư 04) quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư 04 quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn, chi trả trước hạn hoặc thanh toán trước hạn tiền gửi theo thỏa thuận (gọi tắt là rút trước hạn tiền gửi) của tổ chức (không bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), cá nhân gửi tiền tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đối với khoản tiền ký quỹ được gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi được thực hiện theo quy định tại văn bản riêng của Chính phủ, NHNN. Trường hợp văn bản riêng của Chính phủ, NHNN không quy định lãi suất rút trước hạn tiền gửi thì thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư 04 bao gồm: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là tổ chức tín dụng) hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, không bao gồm ngân hàng chính sách; tổ chức (không bao gồm tổ chức tín dụng), cá nhân gửi tiền tại tổ chức tín dụng (gọi tắt là khách hàng).

Tại Điều 3 của Thông tư 04, các hình thức tiền gửi được rút trước hạn được quy định như sau: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn; tiền gửi có kỳ hạn; chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành; các hình thức nhận tiền gửi có kỳ hạn khác theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo Điều 4 Thông tư 04, rút trước hạn tiền gửi được quy định như sau: Rút trước hạn tiền gửi là trường hợp khách hàng rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước ngày đến hạn, ngày chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi.

Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận việc rút trước hạn tiền gửi phù hợp với các quy định của NHNN đối với từng hình thức tiền gửi cụ thể.

Lãi suất rút trước hạn tiền gửi được thỏa thuận phù hợp với các quy định tại Điều 5 Thông tư 04, cụ thể:

Đối với trường hợp rút trước hạn toàn bộ tiền gửi: Áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn.

Đối với trường hợp rút trước hạn một phần tiền gửi:

Phần tiền gửi rút trước hạn, áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn.

Phần tiền gửi còn lại, áp dụng mức lãi suất đang áp dụng với khoản tiền gửi rút trước hạn một phần.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022, thay thế Thông tư số 04/2011/TT-NHNN ngày 10/3/2011 của Thống đốc NHNN quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng.

Riêng đối với các thỏa thuận lãi suất rút trước hạn tiền gửi trước ngày 1/8/2022, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết cho đến ngày đến hạn, ngày chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi hoặc thỏa thuận thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Xem 260 lần

footer