Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2023 là 5,0%

Thứ tư, 14 Tháng 12 2022 07:52

Từ 1/1/2023, mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2023 là 5,0%, đây là mức lãi suất được quy định theo Quyết định 2081/QĐ-NHNN ngày 12/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Quyết định 2081/QĐ-NHNN, Ngân hàng Nhà nước đã quy định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016.

Cụ thể, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại các Thông tư kể trên là 5,0%/năm

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế Quyết định số 1956/QĐ-NHNN ngày 03/12/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016.

Xem 277 lần