Đưa thêm một số quy định mới liên quan đến hồ sơ điện tử cho quỹ tín dụng

Thứ năm, 18 Tháng 8 2022 07:08

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang soạn thảo các nội dung sửa đổi bổ sung quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-NHNN về hồ sơ, thủ tục, danh sách bổ sung nhân sự với tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sẽ thực hiện các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đối với các ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô, các nội dung cắt giảm, đơn giản hóa bao gồm cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 theo hướng điện tử hóa mẫu văn bản của quỹ tín dụng nhân dân đề nghị chấp thuận thay đổi tên; thay đổi địa chỉ, thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính; thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động; thay đổi mức vốn điều lệ và chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến, đồng thời bổ sung quy định tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến và cấp văn bản chấp thuận/không chấp thuận các nội dung nêu trên dạng điện tử.

Theo đó, dự thảo mới được Ngân hàng Nhà nước soạn thảo sẽ bổ sung khái niệm về văn bản điện tử; bổ sung mẫu văn bản đề nghị của quỹ tín dụng nhân dân theo hướng điện tử hóa, nộp hồ sơ theo hình thức gửi dưới dạng điện tử đối với các thủ tục mà quỹ tín dụng thực hiện và cấp văn bản chấp thuận/không chấp thuận dưới dạng điện tử… và một số nội dung khác để phù hợp với điều kiện thực tế mới.

Xem 298 lần