Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06/CP

Thứ năm, 04 Tháng 5 2023 03:36

Ngày 24/4/2023, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06/CP) trong lĩnh vực ngân hàng. Kế hoạch được thực hiện từ tháng 4/2023.

Theo đó, kế hoạch xác định các mục đích và yêu cầu chính gồm: Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp triển khai nhiệm vụ của Đề án 06/CP đối với ngành Ngân hàng, đảm bảo 05 nhóm tiện ích phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng;

Ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử đối với các hoạt động của lĩnh vực ngân hàng, góp phần chuyển đổi số, tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm;

Quá trình triển khai phải thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao phục vụ mục tiêu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc thù, đặc điểm trong lĩnh vực ngân hàng.

Các nội dung, nhiệm vụ phối hợp được nêu trong kế hoạch, cụ thể: Kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm sạch dữ liệu khách hàng và phục vụ các hoạt động nghiệp vụ của ngành ngân hàng; Ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử; Ứng dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử (VneID); Xác thực trực tuyến; An sinh xã hội; Công tác đào tạo, phố biến kiến thức; Rà soát đối tượng nghi ngờ, giả mạo các loại giấy tờ với dữ liệu sinh trắc của căn cước công dân phục vụ công tác phòng, chống tội phạm; Tích xanh tài khoản đảm bảo; Báo cáo thống kê trên nền tảng dữ liệu dân cư; Chấm điểm tín dụng; Xác thực thông tin đa chiều.

Theo SBV

Xem 217 lần