Sửa đổi quy định xếp hạng Qũy tín dụng nhân dân

Thứ tư, 30 Tháng 6 2021 09:04

Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) quản lý kết quả xếp hạng theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng và các văn bản pháp luật khác có liên quan; không được cung cấp kết quả xếp hạng của mình cho tổ chức, cá nhân ngoài QTDND.

Đây là một trong những nội dung mới trong Thông tư 05/2021/TT-NHNN ngày 11/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định xếp hạng QTDND (Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/8/2021).

Theo nội dung Thông tư 05, trước ngày 31/5 hằng năm, NHNN chi nhánh hoàn thành xếp hạng của năm trước liền kề đối với QTDND trên địa bàn.

Việc xếp hạng căn cứ trên tài liệu, thông tin, số liệu, dữ liệu quy định tại Điều 4 Thông tư này và giải trình, báo cáo bổ sung của QTDND trong quá trình NHNN chi nhánh xếp hạng.

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành xếp hạng, NHNN chi nhánh báo cáo Thống đốc NHNN (thông qua cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng) kết quả xếp hạng QTDND trên địa bàn, thông báo kết quả xếp hạng (bao gồm tổng điểm xếp hạng) cho từng QTDND trên địa bàn.

Thông tư cũng bổ sung Điều 14a, 14b, 14c quy định rõ trách nhiệm của QTDND, NHNN chi nhánh và cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng.

Cụ thể, QTDND phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, thông tin, số liệu, dữ liệu cung cấp và có trách nhiệm giải trình, báo cáo bổ sung các nội dung liên quan tới việc xếp hạng theo yêu cầu của NHNN chi nhánh. Quản lý kết quả xếp hạng theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng và các văn bản pháp luật khác có liên quan; không được cung cấp kết quả xếp hạng của mình cho tổ chức, cá nhân ngoài QTDND.

NHNN chi nhánh có trách nhiệm thực hiện xếp hạng các QTDND trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả xếp hạng, thực hiện quản lý, thanh tra, giám sát QTDND trên địa bàn và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Quản lý, thông báo, cung cấp kết quả xếp hạng các QTDND trên địa bàn theo quy định tại Thông tư này, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xếp hạng QTDND trên địa bàn của NHNN chi nhánh. Quản lý, cung cấp kết quả xếp hạng các QTDND theo quy định tại Thông tư này, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Xem 1243 lần

footer