Các nguyên tắc hoạt động cung ứng dịch vụ và sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng

Thứ ba, 29 Tháng 6 2021 03:15

Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 của Chính phủ đã quy định cụ thể các nguyên tắc hoạt động cung ứng dịch vụ và sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng (TTTD).

Theo các quy định tại Nghị định 58/2021/NĐ-CP, sản phẩm TTTD là báo cáo, ấn phẩm hoặc các hình thức khác mang TTTD tạo ra trên cơ sở TTTD thu thập được để cung cấp cho các đối tượng sử dụng. Hoạt động cung ứng dịch vụ TTTD là việc cung cấp sản phẩm trên của các công ty TTTD cho các đối tượng sử dụng trên cơ sở các hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ TTTD của công ty TTTD. Các công ty TTTD là doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp để hoạt động cung ứng dịch vụ TTTD sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận.

Về các nguyên tắc hoạt động cung ứng dịch vụ TTTD, Nghị định 58 quy định: hoạt động cung ứng dịch vụ TTTD phải tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo tính trung thực, khách quan và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các thỏa thuận, cam kết trong hoạt động cung ứng dịch vụ TTTD quy định tại Nghị định này phải được lập bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương văn bản theo quy định của pháp luật. Công ty TTTD chỉ được thu thập TTTD của khách hàng vay từ các tổ chức tham gia khi khách hàng vay đồng ý cho tổ chức tham gia này cung cấp TTTD cho công ty TTTD.

Về nguyên tắc cung cấp và sử dụng sản phẩm TTTD, công ty TTTD cung cấp sản phẩm TTTD cho các đối tượng sử dụng gồm: Tổ chức tham gia để phục vụ nhu cầu tìm kiếm khách hàng vay, đánh giá khách hàng vay và các mục đích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; Khách hàng vay được cung cấp sản phẩm TTTD về chính khách hàng vay để sử dụng vào mục đích hợp pháp của khách hàng vay; Công ty TTTD khác để thu thập TTTD; Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để phục vụ việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật; Tổ chức, cá nhân khác để phục vụ cho các mục đích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng sử dụng không được sửa đổi sản phẩm TTTD và tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình khi sử dụng sản phẩm TTTD; không được cung cấp sản phẩm TTTD cho bên thứ ba,… Việc sao chép, sử dụng sản phẩm TTTD trong nội bộ đối tượng sử dụng là tổ chức phải đảm bảo phù hợp với nội dung thỏa thuận với công ty TTTD…

Công ty TTTD chỉ được cung cấp sản phẩm TTTD có thông tin định danh của khách hàng vay cho tổ chức tham gia khác khi khách hàng vay đồng ý và cho tổ chức này được sử dụng sản phẩm TTTD do công ty TTTD cung cấp,...; công ty TTTD không được cung cấp sản phẩm TTTD có thông tin định danh của khách hàng vay cho tổ chức, cá nhân khác,…

Nghị định 58 cũng quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động cung ứng dịch vụ TTTD như: Thu thập, cung cấp trái phép các thông tin thuộc phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước; Cố ý làm sai lệch nội dung TTTD, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan; Trao đổi TTTD, cung cấp sản phẩm TTTD sai đối tượng, sai mục đích, bất hợp pháp; Lợi dụng hoạt động cung ứng dịch vụ TTTD để tư lợi cá nhân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Cản trở hoạt động thu thập và sử dụng TTTD hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Xem 1083 lần

footer