Ban hành Kế hoạch hoạt động kiếm soát TTHC, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2022 của NHNN

Thứ năm, 27 Tháng 1 2022 06:37

Ngày 19/01/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 56/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2022.

Theo Kế hoạch, Thống đốc NHNN đã phân công các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan thuộc NHNN triển khai thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022 theo 12 nhóm nhiệm vụ sau: (i) Hoàn thiện thế chế về cải cách, kiểm soát TTHC; (ii) Tham gia ý kiến đối với quy định TTHC trong lập đề nghị và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; (iii) Thẩm định quy định về TTHC trong các dự thảo Thông tư của NHNN; (iv) Công bố, công khai TTHC; (v) Rà soát quy định, TTHC; (vi) Triển khai Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa TTHC liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN; (vii) Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Đề án đổi mới Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC ban hành kèm theo Quyết định 468/QĐ-TTg; (viii) Hoạt động truyền thông; (ix) Nâng cao chất lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; (x) Công tác kiểm tra, theo dõi triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính; (xi) Xử lý phản ánh, kiến nghị quy định hành chính; (xii) Hoạt động khác.

Nội dung của Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa và rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ gồm: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; Công tác thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ quy định đến hoạt động kinh doanh; Xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; Thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1844/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Các nhiệm vụ khác.

Danh mục các quy định liên quan hoạt động kinh doanh thực hiện rà soát năm 2022 gồm: Quy định về TTHC thuộc chức năng quản lý của Vụ Quản lý ngoại hối; Quy định về TTHC thuộc chức năng quản lý của Vụ Thanh toán.

Bên cạnh đó, Kế hoạch trên cũng quy định thời gian thực hiện và kết quả đối với từng nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN và thành viên tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP theo Quyết định số 2150/QĐ-NHNN ngày 31/12/2021 có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo mục tiêu, tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này. Văn phòng NHNN có trách nhiệm làm đầu mối triển khai, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; báo cáo Thống đốc NHNN các biện pháp cần thiết để bảo đảm hoàn thành kế hoạch đạt hiệu quả.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo SBV

Xem 328 lần

footer