Hinh anh Bao lanh Ngan hangHiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhận được đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng, qua nghiên cứu và phản ảnh của một số tổ chức hội viên, Hiệp hội Ngân hàng đã có ý kiến tại Công văn số 385/HHNH-PLNV, gửi cơ quan soạn thảo xem xét, hoàn thiện dự thảo.

Hiep hoi gop y Thong tu 19 2016Thực hiện yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, qua nghiên cứu và phản ánh của các tổ chức tín dụng, Hiệp hội Ngân hàng đã có văn bản số 389/HHNH-PLNV về một số ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Gop y du thaoHiệp hội Ngân hàng có văn bản gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc Góp ý dự thảo Thông tư về triển khai giao diện lập trình ứng dụng mở đối với lĩnh vực thanh toán trong ngành ngân hàng.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã gửi công văn tới các Tổ chức tín dụng hội viên về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Gop y du thaoHiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã gửi công văn tới các Tổ chức tín dụng hội viên về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2015/TT-NHNN.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã gửi công văn tới các Tổ chức tín dụng hội viên về việc lấy ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của TCTD, CNNHNNg.

Hinh anh the tin dungNgân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Hinh anh bao lanh nha o hinh thanh trong tuong laiNgân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng thay thế Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 03/10/2012 và Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015/TT-NHNN.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocHiện Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

footer