Doanh nghiệp được tham gia góp vốn tại ngân hàng liên doanh

Thứ sáu, 19 Tháng 5 2023 14:34

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về cấp giấy phép, tổ chức, hoạt động và hồ sơ, trình tự thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn phát sinh trong quá trình hoạt động của tổ chức tín dụng, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 và Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 là cần thiết, góp phần hỗ trợ tổ chức hoạt động của tổ chức tín dụng là ngân hàng liên doanh.

Theo đó, dự thảo Thông tư gồm 04 Điều, gồm: Điều 1, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN; Điều 2, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2018/TT-NHNN; Điều 3, tổ chức thực hiện; Điều 4, điều khoản thi hành. Trong đó, dự thảo nhằm mục đích Hướng dẫn chi tiết Luật các tổ chức tín dụng. Theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải là pháp nhân (Điều 70) và Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể điều kiện nhận chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại vốn góp của tổ chức tín dụng (Điều 71).

Đồng thời, đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động của tổ chức tín dụng. Trên cơ sở thực tiễn phát sinh từ tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức, hoạt động và hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể, dự thảo Thông tư đã bổ sung đối tượng là doanh nghiệp được tham gia góp vốn tại ngân hàng liên doanh. Để doanh nghiệp có thể tham gia mua lại phần vốn góp, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của ngân hàng liên doanh, Dự thảo Thông tư đã bổ sung điều kiện đối với doanh nghiệp cùng điều kiện đối với đối tác mới nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp (không phải ngân hàng) của ngân hàng liên doanh được quy định phù hợp với từng mức vốn tham gia của thành viên.

Trên cơ sở điều kiện đối với bên đối tác mới, bên mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp là doanh nghiệp (không phải là ngân hàng), Dự thảo Thông tư đã bổ sung tương ứng hồ sơ đối với đối tác mới này. Đồng thời, quy định về hồ sơ đối với đối tác mới nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp (không phải ngân hàng) dựa trên yêu cầu về điều kiện đối với đối tác mới là doanh nghiệp tại Điều 1 Thông tư này.

Chi tiết dự thảo và bản thyết minh xem tại đây.

Xem 515 lần

footer